เมนู
หน้าหลัก MBA
หน้าหลักคณะฯ
 
 
ประวัติความเป็นมา

         ภายหลังจากคณะกรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เสร็จสิ้นภารกิจการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตก็ไม่ได้มีการดำเนินงานต่อ เนื่องจากปัญหาความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2548 คณะฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์ อาจารย์ประจำคณะฯ ได้เข้ามารับผิดชอบและดำเนินการต่อ โดยในขั้นแรกได้ดำเนินการเก็บข้อมูลและศึกษาข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยโดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ปรับปรุงและแก้ไขร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น
          ร่างหลักสูตรใหม่ใช้ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มีวิชาเอกเลือก 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และกลุ่มวิชาการบัญชี โดยจะทำการเรียนการสอนในแบบแผน ข คือทำสารนิพนธ์ ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องศึกษาจำนวน 45 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเอก จำนวน 27 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจำนวน 12 หน่วยกิตและสารนิพนธ์จำนวน 6 หน่วยกิต นิสิตที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานจำนวน 4 วิชา หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 ท่าน โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์การธุรกิจเป็นที่ปรึกษาหลักสูตร มีอาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและต่างประเทศ
           กันยายน 2548 คณะฯ ได้จัดส่งร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตใหม่ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อวิจารณ์ร่างหลักสูตรฯ คณะฯ ได้รับ จดหมายตอบกลับจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมาปรับปรุงและแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น ได้มีการปรับปรุงแก้ไขจำนวนหน่วยกิตให้เหลือเพียง 42 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเอกจำนวน 27 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกจาก 5 กลุ่มวิชาจำนวน 9 หน่วยกิต และสารนิพนธ์จำนวน 6 หน่วยกิต ได้ทำการเปลี่ยนกลุ่มวิชาการบัญชีเป็นกลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการบริหารและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาเพื่อให้ทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

          คณะฯ ได้นำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ต่อมหาวิทยาลัยทักษิณโดยได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและให้คำแนะนำจากคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณตามลำดับ คณะฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยเรียนในหมวดวิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต คือ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและวิชาธรรมาภิบาลในสถานประกอบการและความรับผิดชอบสังคม โดยนิสิตที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานจำนวน 9 หน่วยกิต โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ วิชาบัญชีการเงิน หลักการจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คาดว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) จะสามารถทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2549 เป็นต้นไป

         ต้นปี 2549 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ได้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ สภาฯ ได้แนะนำให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรเป็นการจัดการมหาบัณฑิต (M.B.M.) และให้เปิดแบบแผน ก (2) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากหลักสูตรฯ ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ คณะฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำดังกล่าวและได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  โรจนแสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร  ฉัตรดำรงธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่านไม่เห็นด้วยกับชื่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.B.M.) เนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กอยู่ในส่วนภูมิภาคจะต้องทำการบ้านอย่างหนักในการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับหลักสูตรรวมถึงต้องทำการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎที่ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตอยู่ก่อนแล้ว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.B.M.) อาจไม่ได้รับการตอบรับจากผู้เรียนเนื่องจากความไม่เข้าใจในหลักสูตรและอาจส่งผลต่อการมีงานทำในภาคใต้และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษา
          กลางปี 2549 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีมติให้หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.B.M.) เปลี่ยนชื่อหลักสูตรกลับมาเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ โดยมีชื่อย่อปริญญา บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหลักสูตรนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป