ข้อมูลประวัติ
 
 
ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1808
โทรสาร : 074-443977
โทรศัพท์มือถือ : 089-2995757
E - Mail :orachan_s@hotmail.com
 
     
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับ/วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา / ประเทศ
2549
ปริญญาเอก/Doctor of Business Administration

The University of Newcastle/ Australia

2546
ปริญญาโท/Master of Business Administration Assumption University/ Thailand
2539
ปริญญาตรี/อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
 
ประสบการณ์
ด้านการบริหาร
 

- รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2552-2554
- ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2556
- ประธานรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือกสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายวิชา 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน พ.ศ. 2552-2556
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ด้านวิชาการ
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
- บรรณาธิการจัดการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2552-2556
- วิทยากรโครงการเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ รุ่นที่ 8- 10  ณ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย  ในการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2556
- คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการนำเสนอผลงานวิจัยและตัดสินรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2556 คำสั่ง ม.ทักษิณ ที่  0714/2555
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย ในการนำเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2555
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัยลงวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วารสารปาริชาติ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และอื่นๆ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเมินความก้าวหน้า และประเมินคุณภาพงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบัน
- อาจารย์พิเศษสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการจัดการการตลาด การวิจัยธุรกิจ หลายสถาบัน
- ประธานกรรมการสอบเค้าโครง/สอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบัน
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายสถาบัน
 
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). การตลาดบริการ. สงขลา : นำศิลป์โฆษณา. (พิมพ์และจัดจำหน่ายโดย
           ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ)
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0705223 การตลาดบริการ. สงขลา :
           นำศิลป์โฆษณา. (ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหาร
           ธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
อนิวัช แก้วจำนงค์. อรจันทร์ ศิริโชติ. ณฌา ขวัญมณี. และ คณะ  (2553). เศรษฐกิจและการ
           จัดการในโลกปัจจุบัน. สงขลา : นำศิลป์โฆษณา. (พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ
           มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 
งานวิจัย

อรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). บทบาทของคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ในการสร้างความจงรักภักดี
          ของลูกค้า SME ในจังหวัดสงขลา. (โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงิน
          รายได้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี : อยู่ระหว่าง
          ดำเนินการ)
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
           คุณค่าในความรับรู้ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่
           ภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสงขลาและสตูล). (โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก
           งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2552)  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ปี พ.ศ. 2556
ปัทมา สุวรรณจำรูญ, วาสนา สุวรรณวิจิตร และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ทัศนคติเกษตรกรต่อ
          ส่วนประสมการตลาดระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
          อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 6 (2),
          47-57.
นูรีมัน ดอเลาะ, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ความผูกพันต่อองค์การของ
          บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
          5(3). 110-121.
ศุภธร ชีถนอม, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). “พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของ
          ลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง,” วารสารการจัดการ
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2 (2), 27-37.
สุพรรณี พรหมชัย, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ
          แรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          ประถมศึกษานราธิวาส,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(1), 93-108.
ปี พ.ศ. 2555

Sirichote, Orachan. (2012). “Destination Image of Thailand Southern Tourism Area
          1,”International Journal of Business Research. 12(2), 165-173.
ชุลีพร มาสเนตร, อนิวัชแก้ว จำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2555).  “ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
          การประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัด
          นราธิวาส,”  วารสารนราธิวาสราชนครินทร์. 4(3), 54-68.

ปี พ.ศ. 2553

วิภา วังศิริกุล, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2553).  “ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจ
          ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ  ส่วนประสมการตลาดบริการของสำนักงานบัญชีในเขต
          อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส,” วารสารนราธิวาสราชนครินทร์. 2(2), 54-68.

 
ต้นฉบับบทความวิจัย/วิชาการที่ส่งตีพิมพ์และได้รับการตอบรับแล้ว
อรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา,” ส่งตีพิมพ์ในวารสาร
           วิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556

เจนจิรา สุระกำแหง, อรจันทร์  ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). “การรับรู้คุณภาพบริการ
          ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการ
          ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556.
          “Green and Innovation Management” (หน้า 269-275). ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
ตรีทิพย์ อนันต์, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “การปฏิบัติตามหลัก
          จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและประสิทธิผลการทำงานของผู้ตรวจบัญชีในทัศนะของนัก
          ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
          ประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน. (หน้า 611-618).
          ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
          วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
ประภาพร มนตรี, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2556). “การบริหารงานคลังขององค์กร
          ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
          ทักษิณประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน. (หน้า 627-
          633). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
          สงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
ประวัติ แดงบรรจง, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ความต้องการและความพึง
          พอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด
          จังหวัดสงขลา,” ใน การ ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย
          วลัยลักษณ์ ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”. (หน้า 288-302).
          ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
ปุญชรัสมิ์ บริรักษ์เจริญกิจ, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2556). “กลยุทธ์การลงทุน
          และการตัดสินใจลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดสงขลา,” ใน
          การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความ
          มั่นคงทางอาหารและพลังงาน. (หน้า 603-610). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราช
          สมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
          (ได้รับรางวัลชมเชย)
สฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์, เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์ ศิริโชติ (2556). “การจัดการทรัพยากรมนุษย์
          สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
          ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29. (หน้า 319-326). ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
          ระหว่างวันที่24-25 ตุลาคม 2556
อนัญญา ชีวนิชพันธ์, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ทัศนคติของผู้ใช้บริการ
          ประกันวินาศภัยที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการขิงบริษัททิพยประกันภัย จำกัด
          (มหาชน),” ใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย
          วลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”. (หน้า 372-382).
          ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.

ปี พ.ศ. 2555

Sirichote, Orachan. (2012). “Destination Image of Thailand Southern Tourism Area 1,”
          In the IABE-2012 Venice-Summer Conference, Ca’ Foscari University of
          Venice, Venice, Italy, June 8-10, 2012.
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). “ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุม
          วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันระดับอุดมศึกษาประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุม
          นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่. วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555.
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). “ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่การท่องเที่ยวภาคใต้เขต 1
          (จังหวัดสงขลาและสตูล),” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี
          2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
          สงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
ประวีณ โชคนุกูล, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “ลักษณะของธุรกิจที่ประสบ
          ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของสภา
          อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
          ประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่
          จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
อภิรมฤดี ขุนจิต, อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย.  (2555). “แรงจูงใจกับความสำเร็จของ
          ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมืองสงขลา,” ใน การประชุม
          วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
          ราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
อมรรัตน์ ชูแก้ว, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “แรงจูงใจในการทำงานของ
          พนักงานบริษัทอมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และบริษัทในเครือ,” ใน การประชุมวิชาการ
          ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราช
          สมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
อนพัช ทวีเมือง, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “อิทธิพลของภาพลักษณ์และ
          ความพึงพอใจในการให้บริการต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน,” ใน การ
          ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาต
          ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม
          2555.
วิยะรัตน์ แก้วอุทัย, พินิจ ดวงจินดา และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2555). “ทัศนคติและความต้องการ
          ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อส่วนประสมการตลาดในกิจกรรมนันทนาการของ
          อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
          ทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอ
          หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
แวสุไฮลา ลูโบะเด็ง, อรจันทร์ ศิริโชติ และวาสนาสุวรรณวิจิตร. (2555). “ความคาดหวังและการ
          รับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกีรยติ ๘o พรรษา จังหวัด
          นราธิวาส,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสาม
          จังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555. ณ ณ โรงแรมอิมพีเรียล
          นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  วันที่ 7-8 สิงหาคม 2555.

ปี พ.ศ. 2554

ขวัญตา พระธาตุ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2554). “คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อ
          องค์การของบุคคลากรอัยการที่ปฏิบัติงานในสำนักอัยการในพื้นที่จังหวัดสงขลา,” ในการ
          ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีประทุม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554. ณ ห้องบัวหลวง
          แกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีประทุม. วันที่ 21 ตุลาคม 2554.
ฑิฆัมพร สุภาไชยกิจ, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2554). “กลยุทธ์การสร้างความ
          ผูกพันลูกค้าต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุม
          วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีประทุม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์
          รูม มหาวิทยาลัยศรีประทุม. วันที่ 21 ตุลาคม 2554.

 
บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556

กฤตยา ครองธานินทร์, อรจันทร์ ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). “ทัศนคติต่อส่วน
          ประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
          การเกษตร สาขายะลา,” ใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”.
          ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
กิติต์ธัญญา ติ้นไล่เดชาวัฒน์, เจษฏา นกน้อย และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). “บทบาทที่คาดหวัง
          และบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
          ราชมงคลศรีวิชัย,” ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
          ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556
ณัฐริณีย์ ไข่จันทร์, อรจันทร์ ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). “การรับรู้กลยุทธ์ส่วน
          ประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารทะเล ในเขตอำเภอเมือง
          จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย
          วลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”. ณ มหาวิทยาลัย
          วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
วรรณวิมล  เหมือนสี, รัชลี อินทร์ขาว  และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ทัศนคติในการใช้บัตร
          เครดิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับ
          ชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและ
          พลังงาน. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
          สงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556
โศภนิศ วงศ์เบี้ยสัจจ์, โศภิษฐา วงศ์เบี้ยสัจจ์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ทัศนคติของนิสิต
          มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาต่อส่วนประสมการตลาดเครื่องสำอาง,” ใน การ
          ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่น
          คงทางอาหารและพลังงาน. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอ
          หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556
สุดารัตน์ พืชชนม สุนิสา รองเดช และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
          ส่วนประสมการตลาดบริการในโรงเรียนกวดวิชาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,” ใน
          การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556. “การ
          วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับการก้าวสู่ประชาคคมอาซียน”. ณ อาคารโลจีสติกส์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556
สุพิชญา เพิ่มพูน, อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2556). “ความคาดหวังและการรับรู้
          คุณภาพการให้บริการท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน),” ใน การประชุมวิชาการ
          ด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and
          Innovation Management”. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9
          พฤษภาคม 2556.

ปี พ.ศ. 2555

สมฤทัย บัวกิ่ง, พินิจ ดวงจินดา และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2555). “ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระเงินกู้
          ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
          มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ
          60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.

 
 
 
*********************************