ข้อมูลประวัติ
 
 
ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
วัน/เดือน/ปี เกิด : -
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ทำงาน : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311885-7 ต่อ 1809
โทรสาร : 074-443977
E - Mail : -
 
     
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับ/วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา / ประเทศ
2544
ปริญญาตรี / บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) การตลาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ไทย

2544
ปริญญาตรี / รัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / ไทย
2546
ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ไทย
2553
ปริญญาเอก / รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / ไทย

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
  1. ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์  ปีการศึกษา 2548
  2. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์  ปีการศึกษา 2551-2552
  3. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552
  4. ทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  ปีการศึกษา 2552
 
ผลงานวิชาการ
หนังสือ
  1. เจษฎา  นกน้อยและคณะ.  2552.  นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  2. เจษฎา  นกน้อย.  2552.  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  3. เจษฎา นกน้อย. 2554. การจัดการความหลากหลายในองค์กร: ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  4 .เจษฎา  นกน้อย.  2555.  การสื่อสารภายในองค์การ.  สงขลาเทมการพิมพ์.
  5. พยัต  วุฒิรงค์และคณะ.  2555.  เทคนิคและกลยุทธ์การประเมินผลงานและการบริหารค่าตอบแทนสมัยใหม่.  กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  6. เจษฎา  นกน้อย.  2556.  12 แนวคิดฝ่าวิกฤตองค์กร.  กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
งานวิจัย
  - เจษฎา  นกน้อย.  2546.  พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  - เจษฎา  นกน้อย, สุธี  โง้วศิริ และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - สุธี  โง้วศิริ, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย.  2551.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา  นกน้อย.  2552.  การจัดการผู้มีความสามารถสูงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษา 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา  นกน้อย, วรรณภรณ์  บริพันธ์, สุธี  โง้วศิริ และ ศรัณยา  อิสรรักษ์.  2552.  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า.  สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
          

- เจษฎา  นกน้อย.  2552.  การจัดการความหลากหลายในองค์กร: ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ.  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

  - เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ สุธี โง้วศิริ. 2554. การสื่อสารภายในองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - สัญชัย ลังแท้ และ เจษฎา นกน้อย. 2554. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสินค้า OTOP ในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาผ้าทอเกาะยอ. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ สัญชัย ลังแท้. 2555. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2555.  สุขภาพองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ.  สงขลาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา  นกน้อย และ สัญชัย  ลังแท้.  2556.  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช. สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 

- สัญชัย  ลังแท้ และ เจษฎา  นกน้อย.  2557. รูปแบบและประสิทธิภาพด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ.

 

- เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา.  สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ.

  - สัญชัย  ลังแท้ และ เจษฎา  นกน้อย.  2557.  กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจสมุนไพร ระดับ 5 ดาวในจังหวัดสงขลา.  สงขลาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา  นกน้อย และ สัญชัย  ลังแท้.   2557.  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา.  สงขลาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 

- เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  พฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น: กรณีศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา.  สงขลา:คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

บทความตีพิมพ์
  - เจษฎา  นกน้อย.  2549.  พุทธธรรมกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้.  Chulalongkorn Review, 18(70): 56-70.
  - เจษฎา  นกน้อย.  2549.  พุทธธรรมกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.  Chulalongkorn Review, 18(71): 65-77.
  - เจษฎา  นกน้อย.  2549.  บทวิจารณ์หนังสือ How to develop essential HR policies and procedures, โดย John H. McConnell.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 46(2-4): 141-144.
  - เจษฎา  นกน้อย.  2549.  การทุ่มตลาดและการตอบโต้: ความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน.  Chulalongkorn Review, 18(72): 59-80.
  - เจษฎา  นกน้อย, เฉลิมพร  เย็นเยือก, เกรียงไกรยศ  พันธุ์ไทย และ กรภัทร์  จารุกำเนิดกนก.  2550.  ธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภาครัฐ.  วารสารดำรงราชานุภาพ, 7(23): 97-120.
  - เจษฎา  นกน้อย.  2550.  การจัดการผู้มีความสามารถสูง: ปัจจัยสำคัญสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ.  Chulalongkorn Review, 19(74): 43-57.
  - เจษฎา  นกน้อย.  2550.  การจัดการผลการปฏิบัติงาน: แนวคิดและประสบการณ์.  วารสารสุโขทัยธรรมา ธิราช, 20(2): 60-75.
 

- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  สุขภาพดี: รากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สังคมแห่งความสุข.  วารสารดำรงราชานุภาพ, 7(24): 111-120.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  บทวิจารณ์หนังสือ Employee Benefits: A Primer for Human Resource Professionals, โดย Joseph J. Martocchio.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 47(3): 203-207.

 

- Noknoi, C. & Wutthirong, P.  2007.  Workforce Diversity: Sexual Orientation Discrimination in Thailand.  The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, 7(3): 181-194.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  Book Review: Strategic Performance Management: Leveraging and Measuring Your Intangible Value Drivers, โดย Bernard Marr.  วารสารบริหารธุรกิจ, 30(116): 86-87.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  การให้รางวัลและกระบวนการกล่อมเกลาขององค์การสู่การมีพนักงานที่พึงประสงค์.  Chulalongkorn Review, 20(77): 62-73.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  9 ความท้าทายขององค์การยุคใหม่.  วารสารดำรงราชานุภาพ, 7(25): 75-82.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  Book Review: Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies, โดย Robert S. Kaplan & David P. Norton.  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 14(3): 151-156.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2551.  การกีดกันกลุ่มผู้รักเพศเดียวกันในสถานที่ทำงาน: ความไม่เท่าเทียมในยุคแห่งการเรียกร้องประชาธิปไตย?  วารสารประชากรศาสตร์, 24(1): 19-40.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2551.  สู่ยุคใหม่ของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหลักขององค์การ (KPIs).  วารสารดำรงราชานุภาพ, 8(26): 52-70.

  - เจษฎา  นกน้อย.  2551.  Book Review: The G Quotient: Why Gay Executives are Excelling as Leaders…and What every manager Needs to know, โดย Kirk Snyder.  วารสารสุโขทัย ธรรมาธิราช, 21(1): 136-138.
 

- Wutthirong, P. &  Noknoi, C.  2008.  Creating Organizational Competitive Advantage through Human Resource StrategyThe International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 8(2): 195-210.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2551.  การจ่ายค่าตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ: ทางเลือกของการบริหารค่าตอบแทนในปัจจุบัน.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 21(2): 5-21.

 

- Wutthirong, P. &  Noknoi, C.  2008.  CorporateCulture and Community of Practice: Key Factors Affecting the Success of Knowledge Management in ThailandThe International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 8(5): 89-100.

 

- เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส ทางเลือกและความท้าทายใหม่.  วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121): 34-52.

 

- Wutthirong, P. &  Noknoi, C.  2009.  Aligning Human Resource and Innovation Strategies for the Sustainable Competitive Advantage of the Siam Cement Group (SCG).  NIDA Development Journal, 49(4): 21-54.

 

- สุธี  โง้วศิริ, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย.  2552.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ: กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ไปและกลับ.  Chulalongkorn Review, 21(83): 65-71.

 

- Noknoi, C., Ngowsiri, S. & Boripunt, W.  2009.  Have Debit Cards Changed Thai Consumer Shopping Behavior?  International Journal of Marketing Studies, 1(2): 151-157.

 

- เจษฎา  นกน้อย.  2552.  การจัดการผู้มีความสามารถสูงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษา 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 22(2): 95-109.

  - เจษฎา นกน้อย. 2552. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน:ความเหมาะสมอยู่ที่ตรงไหน? วารสารดำรงราชานุภาพ, 9(33): 75-81.
  - Noknoi, C. & Wutthirong, P. 2010. Leveraging diversity through raising awareness: sexual orientation discrimination in the Thailand workforce: implications for human resource management. Int. J. Human Resources Development and Management, 10(3): 254–271.
  - Noknoi, C., Boripunt, W., Ngowsiri, S. & Itsararuk, S. 2010. Ecotourism Management: A Case Study of Khao Pu–Khao Ya National Park, Thailand. The Global Studies Journal, 3(1): 171-181.
  - เจษฎา นกน้อย. 2553. เขาปู่-เขาย่า: ป่าผืนสุดท้ายของพัทลุงกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. วารสารเส้นทางสีเขียว, (28): 38-42.
  - เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์, สุธี โง้วศิริ และ ศรัณยา อิสรรักษ์. 2553. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์,31(3): 412-423.
  - พยัต วุฒิรงค์ และ เจษฎา นกน้อย. 2553. การสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ:กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, 30(1): 139-162.
  - วรรณภรณ์ บริพันธ์, เจษฎา นกน้อย และ สรินยา หยีสมันอาหลี. 2554. นโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร. วารสารดำรงราชานุภาพ, 11(38): 78-87.
  - เจษฎา นกน้อย. 2554. การจัดการความหลากหลายในองค์กรเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ. Chulalongkorn Review, 23(90): 26-64.
  - เจษฎา นกน้อย. 2554. การพัฒนาแรงงานสูงอายุเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ. วารสารดำรงราชานุภาพ, 11(39): 82-90.
  - Noknoi, C., Boripunt, W.& Ngowsiri, S. 2011. Organisational Communication for Becoming an Autonomous University: The Case of Thaksin University. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6(2): 155-166.
  - Noknoi, C. 2011. A Human Resource Management Model for Equality for People of Diverse Sexual Identity: A Case Study of an Organizational Strategy for Diversity Management. NIDA Development Journal, 51(4): 43-64.
  - Noknoi, C., Boripunt, W.& Ngowsiri, S. 2011. Organisational Communication for Becoming an Autonomous University of Thaksin University. International Journal of Arts & Sciences, 4(25): 195-204.
 

- เจษฎา  นกน้อย, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และสุธี  โง้วศิริ.  2554.  การสื่อสารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาการเปลี่ยนสถานะมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 3(1): 37-55.

 

- Lungtae, S & Noknoi, C.  2012.  Logistics and Supply Chain Management of One Tambon One Product in Songkhla Province: A Case Study of Koh Yo Hand-Woven Fabric.  European Journal of Social Sciences, 29(4): 561-568.

 

- Noknoi, C., Boripunt, W. & Lungtae, S.  2012.  Key Success Factors for Obtaining a One Tambon One Product Food Five-Star Rating in Phatthalung and Songkhla Provinces.  European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 48(May): 96-103.

 

- Noknoi, C., Boripunt, W., Ngowsiri, S. & Itsararuk, S.  2012.  Ecotourism Management of Khao Pu–Khao Ya National Park, Thailand.  European Journal of Social Sciences, 31(4): 518-526.

 

- Noknoi, C. & Boripunt, W.  2013.  Organizational Health and Job Satisfaction of Thaksin University Staff.  European Journal of Scientific Research, 98(2): 184-189.

บทความนำเสนอภาคบรรยายในงานประชุมทางวิชาการ
  - เจษฎา  นกน้อย.  2549.  การตลาดเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: แนวทางสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน.  บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการทางการตลาดระดับชาติ ครั้งที่ 1 “คุณค่าการตลาดกับบทบาทการสร้างสรรค์สังคมไทย”,  25 กันยายน  2549,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรุงเทพมหานคร.
  - Noknoi, C.  2007.  Buddhist Doctrines and Sufficiency Economy.  Paper presented at Religion on the Borders Conference under the theme of ‘New Challenges in the Academic Study of Religion’ on April 19-22, 2007, Stockholm, Sweden.
  - Noknoi, C.  2007.  The Remainder of Thaksin’s Government: The Other Side of Coin.  Paper presented at the 5th International Conference of School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University under the theme of ‘Public Administration in the 21st Century: Traditions and Innovations’ on May 31-June 2, 2007, Moscow, Russia.
  - Noknoi, C. & Wutthirong, P.  2007.  Workforce Diversity: Sexual Orientation Discrimination in Thailand.  Paper presented at the 7th International Conference on Diversity in Organisations, Communities and Nations on July 3-6, 2007, Amsterdam, The Netherlands.
  - พยัต  วุฒิรงค์ และ เจษฎา  นกน้อย.  2551.  การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน.  บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2551  “การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้”, 1 เมษายน 2551,  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร.
  - Noknoi, C.  2008.  Performance Management: Experience from Thailand.  Paper presented at the 10th Annual International Conference of the Global Business and Technology Association under the theme of ‘Evolution and Revolution in the Global Knowledge Economy: Enhancing Innovation and Competitiveness Worldwide’ on July 8 – 12, 2008, Madrid, Spain.
  - Wutthirong, P. &  Noknoi, C.  2008.  Corporate Culture and Community of Practice: Key Factors Affecting the Success of Knowledge Management in Thailand.  Paper presented at the 8th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations on August 5-8, 2008, Cambridge University, United Kingdom.
  - Noknoi, C., Ngowsiri, S. & Boripunt, W.  2008.  Have Debit Cards Changed Thai Consumer Behavior?  Paper presented at the 8th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations on August 5-8, 2008, Cambridge University, United Kingdom.
  - Noknoi, C. & Boripunt, W.  2009Internet Marketing: Contemporary Opportunity for Thai Entrepreneurs.  Paper presented at the 8th International Marketing Trends Congress on January 16-18, 2009, Paris, France.
  - Noknoi, C.  2009.  Organizational Diversity Management: HR Model for Diverse Sexual Identity Equity.  Paper presented at the 8th International Conference of Academy of HRD (Asia Chapter) & 1st International Conference of Academy of HRD (MENA Chapter) under the theme of ‘Managing & Developing the Workforce during Times of Economic Downturn’ on December 12 – 15, 2009, Manama, Bahrain.
  - Noknoi, C., Boripunt, W., Ngowsiri, S. & Itsararuk, S. 2010. Ecotourism Management: A Case Study of Khao Pu–Khao Ya National Park, Thailand. Paper presented at the 3rd International Global Studies Conference on June 21-24, 2010, Pusan National University, Busan, South Korea.
  - Noknoi, C., Boripunt, W. & Ngowsiri, S. 2011. Organizational Communication for Changing to Autonomous University: A Case Study of Thaksin University. Paper presented at the International Conference for Academic Disciplines on June 21 – 24, 2011, Anglo-American University, Prague, Czech Republic.
  - Noknoi, C., Boripunt, W. & Lungtae, S. 2012. Key Success Factors of Food Five-Star Rating One Tambon One Product in Thailand. Paper presented at the Second Annual Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment on May 3 – 6, 2012, Osaka, Japan.
  - Lungtae, S & Noknoi, C. 2012. Logistics and Supply Chain Management of One Tambon One Product in Songkhla Province: A Case Study of Koh Yo Hand-Woven Fabric. Paper presented at the Eurasia Business and Economics Society Conference on May 24 – 26, 2012, Istanbul, Turkey.
 

- Noknoi, C. & Boripunt, W.   2013.  Organizational Health and Job Satisfaction of an Autonomous University Staff in Thailand.  Paper presented at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference on April 14 – 18, 2013, Vienna, Austria.

 

- Noknoi, C. & Lungtae, S.   2013.  Value Chain Analysis of One Tambon One Product Food Five-Star Rating in Thailand.  Paper presented at the LCBR European Marketing Conference on August 15 – 16, 2013, Frankfurt, Germany.

  - Noknoi, C. & Boripunt, W.   2014.  Alien Workers and Quality of Work Life: The Case of Songkhla Province, Thailand.  Paper presented at the 21st International Economic Conference – IECS 2014 under the theme of ‘Prospects of Economic Recovery in a Volatile International Context: Major Obstacles, Initiatives and Projects’ on May 16 – 17, 2014, Sibiu, Romania.
บทความนำเสนอภาคโปสเตอร์ในงานประชุมทางวิชาการ
  - Noknoi, C.  2006.  Buddhist Monks’ Role as Human Resource Developers in Thailand.  Paper displayed at the poster session of the 5th Asian Conference of the Academy of HRD under the theme of ‘Human Resource Development in Asia: Thriving on Dynamism and Change’ on December 2-5, 2006, Putrajaya, Malaysia.
  - เจษฎา  นกน้อย, สุธี  โง้วศิริ และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 “การวิจัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ”, 25-26 กันยายน 2551, มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา.
  - สุธี  โง้วศิริ, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และเจษฎา  นกน้อย.  2551.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ: กรณีศึกษา เส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 “การวิจัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ”, 25-26 กันยายน 2551, มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา.
  - จามจุรี  วาแม,  ปรารถนา  สุวรรณโณ,  สุชา  ยุตบุษย์จารุ์,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง, 26-28 พฤศจิกายน 2551, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย.
  - จุฑากรณ์  แก้วกับทอง,  จุฑามาศ  นวลหอม,  นพวรรณ  ศรีสังข์,  ปริมล  บรรณราช,  ไพฑูรย์  ดิสระ,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  ความคิดเห็นที่มีต่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง, 26-28 พฤศจิกายน 2551, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย.
  - ฉัตราพร  แสงเทียน,  ชลธิชา  เจียมรัตนสกุล,  ปรีชา  ปากจันทร์,  ภานุวัฒน์  บูลกาญ,  วันวิสาข์  ทองโต,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  การรับรู้ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดสงขลา.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”, 29-30 มกราคม 2552, โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น.
  - เถลิงพร  เต้าตะโร,  ปาริชาติ  น้อยสำเนียง,  พรลภัส  รัตนมณี,  รัชญา  รักทรัพย์,  สายใจ  สุกแก้ว,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านสะดวกซื้อในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2, 20 มีนาคม 2552, ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่.
  - กังชฎาทิพย์  สมมาตร,  ปริณดา  ทองคำขาว,  ราเชนทร์  พรปิยะนันทน์,  วันวิสาข์  สุขกระจ่าง,  สารีนา  ยีมาแน,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อ สภาพแวดล้อมในการทำงาน: กรณีศึกษา 5 บริษัทแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดสงขลา.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2, 20 มีนาคม 2552, ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่.
  - จิรา  มะหลีโดง,  บุญลาภ  สิงห์เนี่ยว, วรรณธิษา  จิตตะปาโล,  วราภรณ์  จอมคำ,  สาฟารี  หลาหัด,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  ชาเขียว: ผลิตภัณฑ์ครองใจคนรุ่นใหม่.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8 “พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน”, 6-9 พฤษภาคม 2552, โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่.
  - เจษฎา  นกน้อย และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  สุขภาพองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”, 26-28 มีนาคม 2557, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา.
  - เจษฎา  นกน้อย และสัญชัย  ลังแท้.  2557.  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”, 26-28 มีนาคม 2557, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา.
  - เจษฎา  นกน้อย และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”, 21-24 พฤษภาคม 2557, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
รางวัลที่ได้รับ
  - รองชนะเลิศอันดับ  2  การประกวดบทความเรื่อง  "พุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"  เนื่องในวาระหนึ่งทศวรรษของโครงการปริญญาโทพุทธศาสนศึกษา  ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  27  กุมภาพันธ์  2551
  - โปสเตอร์ชมเชย  เรื่อง  พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที่ 18  ประจำปี  2551  “การวิจัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ”  25-26  กันยายน  2551
 

- Best Paper Award จากบทความเรื่อง Talent Management for Organizational Competitive Advantage ในการประชุม the Second Annual International Business Conference, August 13-15, 2009, (IBC2009), Dearborn, Metropolitan Detroit, Michigan, USA

 

- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก รางวัลชมเชย โครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2555

งานบริการวิชาการ
  - อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- An associate editor of the International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, Volume 7.
- A reviewer of the 10thAnnual International Conference of the Global Business and Technology Association (GBTA), July 8–12, 2008, Madrid, Spain.
- A reviewer of the 11th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference, January 4-6, 2009, Cairo, Egypt.
- A reviewer of the 10th International Human Resource Management (IHRM) Conference, June 21-24, 2009, Santa Fe, New Mexico.
- A program committee of the 12thInternational Business Information Management Association (IBIMA) Conference, June 29-30, 2009, Kuala Lumpur, Malaysia.
- A conference committee of the 10th European Conference on Knowledge Management (ECKM), September 3-4, 2009, Vicenza, Italy.
- A conference committee of the 4th European Conference on Entrepreneurship and Innovation (ECEI), September 10-11, 2009, Antwerp, Belgium.
- A Global Strategic Management Inc. Fellow
- A conference committee of the 9th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM), June 24-25, 2010, Madrid, Spain.
- A reviewer of Personnel Review
- A reviewer of the 2010 Academy of Management Meeting, August 6-10, Montreal, Canada.
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- A conference committee of the 11th European Conference on Knowledge Management (ECKM), September 2-3, 2010, Famalic?o, Portugal.
- A conference committee of the 5th European Conference on Entrepreneurship and Innovation (ECIE), September 16-17, 2010, Athens, Greece.
- A conference committee of the 6th European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG), October 28-29, 2010, Wroclaw, Poland.
- A conference committee of the 9th European Conference on e-Learning (ECEL), November 4-5, 2010, Porto, Portugal.
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553
- An associate editor of the International Journal of Global Studies, Volume 3.
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554
- A conference committee of the 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning (ICICKM), October 27-28, 2011, Bangkok, Thailand.
- A conference committee of the 10th European Conference e-Learning (ECEL), November 10-11, 2011, Brighton, UK.
- อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- A conference committee of the 11th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM), June 28-29, 2012, University of Bolton, UK.
- A conference committee of the 9th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning (ICICKM), October 18-19, 2012, Bogota, Colombia.
- A conference committee of the 11th European Conference e-Learning (ECEL), October 26-27, 2012, Groningen, The Netherlands.
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายสถาบัน
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555
- อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
- An interdisciplinary session chair of the Second Annual Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment on May 3 – 6, 2012, Osaka, Japan.
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2555
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556
- A reviewer of Journal of Research in Economics and International Finance
- A reviewer of International Journal of Educational Research and Review
- A reviewer of Educational Research
- A reviewer of Greener Journals
- A reviewer of Comprehensive Research Journal of Management and Business Studies
- A reviewer of Sky Journal of Business Administration and Management
- A conference committee of the 12th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM), June 4-5, 2013, Guimaraes, Portugal.
- A conference committee of the 10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning (ICICKM), October 24-25, 2013,Washington, DC, USA.
- A conference committee of the 12th European Conference e-Learning (ECEL), October 30-31, 2013, Sophia Antipolis, France.
- A conference committee of the 13th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM), June 16-17, 2014, London, UK.
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ (BEC 2014) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประธาน Session การจัดการ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ (BEC 2014) ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2557
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
 
*********************************