ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิวัช แก้วจำนงค์
*********************************
 
ประวัติการศึกษา
  - มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- Master of Public Administration (M.P.A.) Manuel L. Quezon University, The Philippines.
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA).
- Doctor of Philosophy in Management (Ph.D.). Adamson University, The Philippines.
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 23 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์ทำงาน
2552 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2549 – 2552

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2545 – 2548

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และหัวหน้าสาขา วิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

2545 – 2547 หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2542 – 2545

Staff and Interpreter, Rohm Appollo Semiconductor Company, Ltd., The Philippines.

2545 อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด สายประสิทธิพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร
2533 – 2540 นักวิจัยธุรกิจ สายการเงินและการคลัง ฝ่ายวิจัยและวางแผน บมจ.ธนาคารศรีนคร
2530 – 2533 พนักงานฝ่ายการตลาด บริษัทเอวัน คอมมอดิติ้ เอ็นเตอร์ไพร์ส
 
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 

ตำแหน่งทางวิชาการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
สถานที่ทำงาน
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000              

 
ประสบการณ์/ความชำนาญในสาขาวิชา
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์การบริหารภาครัฐ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการพฤติกรรมองค์การ
 
ประสบการณ์ด้านการสอน
  รายวิชาที่บรรยายในปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกสถาบันการศึกษา
  - หลักการจัดการ
- หลักการบริหาร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
- ความรู้เบื้องต้นการบริหารรัฐกิจ
- หลักการบริหารภาครัฐ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารงานบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาองค์การ
- พฤติกรรมองค์การ
- ภาวะผู้นำ
- การวางแผนเส้นทางอาชีพ
- การบริหารสวัสดิการและผลตอบแทน
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- ระเบียบวิธีการวิจัย
- การวิจัยธุรกิจ
- เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
- จริยธรรมธุรกิจ
- การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น
   
  รายวิชาที่บรรยายระดับปริญญาโท (M.B.A. และ  M.P.A.) ทุกสถาบันการศึกษา
 

- หลักการจัดการและเครื่องมือในการจัดการ
- การบริหารรัฐกิจ/การบริหารองค์การภาครัฐ
- ทฤษฎีองค์การ
- พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาองค์การ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
- การบริหารการเงิน การคลังและงบประมาณ
- ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบสังคมของสถานประกอบการ
- การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- เศรษฐศาสตร์กับการจัดการศึกษา

   
  รายวิชาที่ร่วมบรรยายระดับปริญญาเอก (Ph.D. Sustainable Development) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  - Management for Sustainable Development
 
ประสบการณ์การจัดทำหลักสูตร/เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน
- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานทางวิชาการ
  ผลงานวิจัย
  Kaewjomnong A. Factors Affecting the Performance of Krung Thai Bank
                    Managers in Bangkok
. 2000.
  . Employees Performance Appraisal of State-owned Bank in
                   
Bangkok: Its Effect on Morale. 2002.
  อนิวัช แก้วจำนงค์. ศิรดา นวลประดิษฐ์. ศรัญยา อิสรรักษ์. (2549). ปัจจัยสภาพแวดล้อม
                    ทางธุรกิจผลกระทบต่อการบริหารจัดการสวนประวัติศาสตร์พลเอก
                    
เปรม ติณสูลานนท์. (ทุนวิจัยมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์).
  ชูลีรัตน์ คงเรือง อนิวัช  แก้วจำนงค์และจอมภพ แววศักดิ์. (2550). การศึกษาความเป็นไป                    ได้ในการบริหารจัดการสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม
                    ติณสูลานนท์.(ทุนวิจัยมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์).
  อนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). สภาพปัจจุบัน ปัญหา การรับรู้และความพร้อมของผู้                     ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมเพื่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
                    อาเซียน
 (ทุนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ).
   
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
  - อนิวัช แก้วจำนงค์. (2554). หลักการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.
- อนิวัช แก้วจำนง. (2553). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่). สงขลา:  นำศิลป์โฆษณา.
- อนิวัช แก้วจำนงค์. (2554).  การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.
- อนิวัช แก้วจำนงค์ อรจันทร์ ศิริโชติ ณฌา ขวัญมณีและคณะ. (2553). เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน.  สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.
- อนิวัช แก้วจำนงค์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: นำศิลป์โฆษณา. 
- อนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). จริยธรรมทางธุรกิจ. สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.
- อนิวัช แก้วจำนงค์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. เอกสารคำสอน (อยู่ระหว่างดำเนินการ
คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2556)
- อนิวัช แก้วจำนงค์. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. (อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ     ปลายปี 2557).
   
  บทความวิจัย (Research Article)
  - ศรัณณี อุเส็นยาง และอนิวัช แก้วจำนงค์. สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการจัดการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีที่4 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2552).
   
  บทความวิชาการ (Academics Article)
  - การจัดการเชิงกลยุทธ์...ความท้าทายทักษะฝีมือของผู้บริหาร (อยู่ระหว่างการเรียบเรียง)
 
ผลงานอื่น ๆ
- วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน
- ที่ปรึกษางานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ บริหารการศึกษาและบริหารธุรกิจ
 
หน้า 1 2
*********************************