หน้าหลัก   เข้าสู่ระบบ   ออกจากระบบ  วันที่     ถึง  


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ Size เสื้อ
161    นางสาวนิพาภรณ์ นบนอบ    อบต.ห้วยยูง ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา 075-618001
162    นางสาวเพ็ญศรี พงค์รัตน์    อบต.น้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนการคลัง 073-489168
163    นายศักดา แก้วศรี    อบต.น้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ท่งยางแดง จ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนโยธา 073-489168
164    นายธนาศักดิ์ (จ่าสิบเอก) คำสุข    อบต.น้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปลัด อบต. 073-489168
165    นายอีลียัส ฮะยีสาเมาะ    อบต.น้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี รองนายก อบต. 073-489168
166    นายสอบรี เปาะซู    อบต.น้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี นากยก อบต. 084-7475356
167    นายนิพล แก้วปลอด    อบต.ท่านา ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เจ้าพนักงานธุรการ 076-499135
168    นายถานันทร์ ไกรทอง    องค์การบริหารส่วนตำบลครน ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา 077557139
169    นางสาวรอปิยะห์ มะกูวิง    อบต.วังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เจ้าพนักงานธุรการ 073-202519
170    นางอาริยา นิยมเดชา    อบต.วังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หัวหน้าส่วนการคลัง 073-202519
171    นางสาวจุไรรัตน์ ชูขจร    อบต.พิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา 075-499239/083-3928091
172    นางสาวเจะแย ยามา    อบต.ดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เจ้าพนักงานการเงินและบัญช 073-319053
173    นางสาวสุภัทรา กาหะมะ    อบต.ดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา 073-319053
174    นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์    อบต.ดอนรัก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปลัด อบต.ดอนรัก 0895963614
175    นางสาวนฤมล แซ่จิว    อบต.บางรัก ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง เจ้าพนักงานธุรการ 075-570551
176    นางสาวสาลิณี ใจกระจ่าง    อบต.บางรัก ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง นักวิชาการเงินและบัญชี 075-570551
177    นางปรีดา รัตนเกษร    อบต.บางรัก ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา 075570551
178    นายมารือยาดี เงาะเจ๊ะยะ    อบต.เฉลิม ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส บุคลากร 073-551714
179    นายยาฮารี ตาเฮ    อบต.เฉลิม ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รองนายก อบต. 073-551714
180    นายรัฐพล นิโรธ    อบต.ยะลา ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา หัวหน้าส่วนโยธา 073-265559


แสดงหน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]


Comment to : ecba@tsu.ac.th
Last updated : August 03 2011 19:21:26