TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   

   ECBA เพื่อสังคม  กลับหน้าหลัก
อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกางและปล่อยปู ในโครงการร่วมใจอาสา ปล่อยปูปลูกป่า พัฒนาท้องทะเล ปี 2566
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์และสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากชุมชน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการจัดการ
หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการจิตอาสารวมใจนิสิตทำความดีเพื่อสาธารณชน ณ โรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน
Econ-TSU business incubation and CSR activity 
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการ EC.B.A.สานฝันปันรักวันเด็ก
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการ EC.B.A. ปันอิ่มปันสุขสู้ช่วง covid - 19
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การใช้หลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบสังคมในการบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการชายหาดเพื่อชีวิต ครั้งที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร ที่ปรึกษานวัตกรชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU -2T) จัดการประชุมนวัตกรชุมชนและตัวแทนชุมชนตำบลท่าบอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร, อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร และ อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด เข้าร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU2T)
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร ลงพื้นที่ประชุมตำบลเขาชัยสน โครงการนวัตกรชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร ที่ปรึกษานวัตกรชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสู่ตําบล (TSU -2T) จัดประชุมนวัตกรชุมชนและตัวแทนชุมชนตำบลท่าบอน
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (MBA) ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขารูปช้าง จ.สงขลา
พิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานบริการวิชาการ
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11 แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร” ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการ พัฒนาเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางดาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้นำนิสิตในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ปลูกต้นตะเคียนทอง
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการ ECBA ร่วมแบ่งปัน ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการ ECBA ร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID-19)


หน้าที่ :