คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผลงานทางวิชาการ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ผลงานวิชาการอาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ณฌา ขวัญมณี
จุลสารคณะฯ(เดิม)
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ 2
ITA
ข้อมูล ITA
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
 
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร และคณะ

เรื่อง :  การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่า “ปลา 3 น้ำ” โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน - ตอนกลาง
Conservation and Value Added of “Amphidromous Fish” by the Participation of the Upper - Middle Songkhla Lake Basin Community

เอกสารเผยแพร่ : Download