คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผลงานทางวิชาการ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ผลงานวิชาการอาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ณฌา ขวัญมณี
จุลสารคณะฯ(เดิม)
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ 2
ITA
ข้อมูล ITA
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
 
ITA กลับหน้าหลัก

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด /URL
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน รายละเอียด
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
O3 อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
O5 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A รายละเอียด
O9 Social Network รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
O11 รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายละเอียด
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คู่มือบริการวิชาการ / 
คู่มือนิสิต
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียด
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
O17 E–Service รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายละเอียด
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  รายละเอียด
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  รายละเอียด
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียด
กิจกรรม1กิจกรรม2 / กิจกรรม3 /
กิจกรรม4 / กิจกรรม5
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด