คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผลงานทางวิชาการ
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
ผลงานวิชาการอาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ณฌา ขวัญมณี
จุลสารคณะฯ(เดิม)
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ 2
ITA
ข้อมูล ITA
 
ITA กลับหน้าหลัก

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด /URL
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน รายละเอียด
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
O3 อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
O5 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A รายละเอียด
O9 Social Network รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
O11 รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายละเอียด
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  รายละเอียด
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียด
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
O17 E–Service รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายละเอียด
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  รายละเอียด
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายละเอียด
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต รายละเอียด
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต รายละเอียด
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี ไม่มีข้อร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  รายละเอียด
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  รายละเอียด
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายละเอียด
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายละเอียด
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียด
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน รายละเอียด
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด