คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผลงานทางวิชาการ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ผลงานวิชาการอาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ณฌา ขวัญมณี
จุลสารคณะฯ(เดิม)
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ 2
ITA
ข้อมูล ITA
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
 
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก

@ ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 
>> ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562
>> ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
@ แนะนำคณะ
  • วีดีโอแนะนำคณะ
@ หลักสูตรการศึกษา
>> ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
>> ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
>> ระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ