คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผลงานทางวิชาการ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ผลงานวิชาการอาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ณฌา ขวัญมณี
จุลสารคณะฯ(เดิม)
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ 2
ITA
ข้อมูล ITA
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
 
ผลงานวิชาการอาจารย์ณฌา ขวัญมณี กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้เขียน : อาจารย์ณฌา  ขวัญมณี   รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
 
เรื่อง :  การวิเคราะห์เงื่อนไขของความผูกพันในการคัดเลือกผู้ส่งมอบเนื้อไก่ของผู้ค้าไก่ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
 
เอกสารเผยแพร่ : Download