คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผลงานทางวิชาการ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ผลงานวิชาการอาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ณฌา ขวัญมณี
จุลสารคณะฯ(เดิม)
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ 2
ITA
ข้อมูล ITA
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
 
ผลงานวิชาการอาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้เขียน : อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์

เรื่อง :  ความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของผู้ประกอบการเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

The Expectations and Readiness of Accountants in ASEAN Economic Community from the Perspective of Entrepreneurs


เอกสารเผยแพร่ : Download