คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
 
สำหรับบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
สารสนเทศภายใน
โครงการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มต่างๆ
ระบบจองห้อง
ระบบตรวจสอบงบประมาณ
แบบแจ้งความประสงค์การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)
ระบบติดตามงานวิจัย
ข้อมูลสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
รายงานการประชุม
ส่ง มคอ.
MoU
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี งปม.2567
 
MoU กลับหน้าหลัก