คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ระบบงานทะเบียน
ปฏิทินนิสิต
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน
วิชาการศึกษาอิสระ(IS)
ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการศึกษา
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือนิสิต
สำหรับสโมสรนิสิต
 
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง กลับหน้าหลัก

  • โปรแกรม Express (Demo) : Link1 (Download) / Link2 (Download)
  • โปรแกรม GPower             : Link1 (Download)
  • โปรแกรม MPlus (Demo)    : Link1 (Download)
  • โปรแกรม Windows Movie Maker    : Link1 (Download) / Link2 (Download)
  • โปรแกรม LISREL : Link1 (Download)
  • ---------------------------------
  • วิธีแก้ไขการเปิดใช้งานโปรแกรม Rdnet (ภงด3, ภงด.53, ภพ.30 เป็นต้น) (Click)
  • -----------------------------------
  • อบรม Excel  :  เบื้องต้น | VLookUp | Pivot
  • -----------------------------------