คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ระบบงานทะเบียน
ปฏิทินนิสิต
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน
วิชาการศึกษาอิสระ(IS)
ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการศึกษา
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือนิสิต
สำหรับสโมสรนิสิต
 
วิชาการศึกษาอิสระ(IS) กลับหน้าหลัก

 • ประมวลรายวิชา  [ Download ]
  • "ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยด่วน เพื่อเริ่มดำเนินการทำโครงการโดยทันที" 
 • เกณฑ์การให้คะแนน
  • การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา    20 คะแนน
  • การนำเสนอ                          30 คะแนน
  • ตัวรายงาน                            50 คะแนน
 • หัวข้อรายงาน
  • ภาพรวมอุตสาหกรรม และลักษณะธุรกิจ
   • บทสรุปผู้บริหาร
   • แนวคิดทางธุรกิจ (Business ideas / concepts) และ โอกาสทางธุรกิจ (ความแตกต่าง+ความเป็นไปได้)
   • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และ อุตสาหกรรม
   • สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรม และแนวโน้มการเติบโต ตลอดจนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม
   • การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
   • มีการเก็บรวบรวม และ ค้นหาแหล่งข้อมูลจริง เช่น แบบสอบถาม, งานวิจัย เป็นต้น
  • วิสันทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย(Vision, Mission & Goals)
   • ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของ วิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal
  • แผนการบริหารจัดการ
   • รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
   • โครงสร้างองค์กร หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
   • หลักการบริหารงานองค์กร และบุคคล
   • การศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อนำมาประกอบในแผนธุรกิจ
  • แผนการตลาด
   • สรุปภาพรวมของตลาด และ แนวโน้มในอนาคต
   • การวิเคราะห์ผู้แข่งขัน
   • STP
   • การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเป้าหมาย
   • Brand Mark หรือ Logo
   • กลยุทธ์ทางการตลาด (4 Ps) Product / Price / Place / Promotion
   • การพยากรณ์ยอดขายและรายได้
  • แผนการผลิตหรือการวิเคราะห์ด้านเทคนิค
   • ขั้นตอนการผลิต / การให้บริการ
   • ทำเลที่ตั้ง และการวางผังโรงงาน / ร้านบริการ
   • การเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์
   • กำลังการผลิต/การให้บริการ และปริมาณที่ผลิต/การให้บริการ
   • การคิดต้นทุนการผลิตสินค้า / การให้บริการ
   • แผนการซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ
  • แผนการเงิน
   • การลงทุนในกิจการ (ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ) เช่น สินทรัพย์ถาวร เป็นต้น
   • ประมาณการทางการเงินของกิจการในอนาคต 3-5 ปี ,สมมติฐานทางการบัญชีและการเงิน ซึ่ง ประมาณการงบการเงิน ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด
   • การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน
  • การให้คะแนนจะอิงตามเกณฑ์ ภาพรวมความเป็นไปได้ และความสมเหตุสมผลที่จะนำไปประกอบธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงด้วย
   • ความละเอียดในการทำแผนธุรกิจ (การลงรายละเอียด)
   • ความมีเหตุมีผลในรายละเอียดของแผนธุรกิจ
   • โอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จเมื่อ นำแผนไปดำเนินธุรกิจจริงๆ
   • การอ้างอิง (ใส่ในรายงานด้วย)