คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
 
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ระบบงานทะเบียน
ปฏิทินนิสิต
ยื่นคำร้องและตรวจสอบสถานะออนไลน์
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน
วิชาการศึกษาอิสระ(IS)
ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการศึกษา
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือนิสิต
สำหรับสโมสรนิสิต
 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์ม


สถานที่ฝึกวิชาชีพ - สาขาวิชาการบัญชี


สถานที่ฝึกวิชาชีพ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สถานที่ฝึกงาน - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


*** กรอกข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ***

@ วิชาเอกประกอบการและการจัดการ

@ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก