คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
สายตรงคณบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
                  : Asst.Prof. Dr.Wasan Kanchanamukda
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยทักษิณ  140  ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 0819593363
E - Mail : granjanamukda@hotmail.com, Wasan@tsu.ac.th
 
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
 2557  ปริญญาเอก/Ph.D  Sustainable Development-Management Accounting  Thaksin University / Thailand
 2543  ปริญญาโท / บช.ม.  บัญชีบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
 2538  ปริญญาตรี / บธ.บ.  การบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ / ไทย
   
ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภา 21/10/2556 ปัจจุบัน
 รองอธิการบดี 05/02/2551 21/10/2556
 ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 23/08/2555 31/01/2556
 รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 26/02/2555 22/08/2555
 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 16/08/2547 05/02/2551
ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06/02/2545 01/04/2546
   
การฝึกอบรม
หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม หน่วยงานที่จัด
 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารอุดมศึกษา 2549  มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
 
 การศึกษาดูงาน
 1. 16 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ศึกษาดูงานด้านการบริหารสถาบันการศึกษา ประเทศสิงค์โปร์
 2. 16 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานการศึกษา ประเทศมาเลเซีย
 
 ผลงานวิชาการ
 บทความวิจัย
                                  1. วสันต์ กาญจนมุกดาและวิญชัย อุ่นอดิเรกกุล. ความต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในภาคใต้, วารสารเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ.พ.ศ. 2552
   2. วสันต์ และคณะ. ศึกษาการใช้มาตรฐานการบัญชีขององค์กรธุรกิจในจังหวัดสงขลา, วารสาร วิทยาการจัดการ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. พ.ศ. 2548. 
 บทความวิชาการ
                                1. Wasan Kanchanamukda. Budgeting of Thai Autonomous University : Case Study of Thaksin University, AFBE Journal Vol.7, no.2 2014
                                2. วสันต์ กาญจนมุกดาและวิญชัย อุ่นอดิเรกกุล. ความต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในภาคใต้, วารสารเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ.วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 4,1 (มิ.ย.2552) 25-38. พ.ศ. 2552.
                                3. วสันต์ กาญจนมุกดา.การตกแต่งงบกระแสเงินสด,  วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยทักษิณ. ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2550 
                                4. วสันต์ กาญจนมุกดา.การบริหารกำไร, วารสารวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ฉบับที่ 2 ปีที่ 24 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2549 
                                5. วสันต์ กาญจนมุกดา.สายโซ่คุณค่า กับความอยู่รอดของธุรกิจ,  วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยทักษิณ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2549  
                                6. วสันต์ และคณะ. ศึกษาการใช้มาตรฐานการบัญชีขององค์กรธุรกิจในจังหวัดสงขลา, วารสาร วิทยาการจัดการ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารวิทยาการจัดการ 22,2 (ก.ค.-ธ.ค.2547) 13-26. พ.ศ. 2547.  
 งานวิจัย
                            1. หัวหน้าโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง : กรณีศึกษากลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ อยู่ระหว่างดำเนินการ พ.ศ. 2550
   2. ร่วมวิจัยความต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างดำเนินการ พ.ศ. 2550
   3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่. สงขลา พ.ศ. 2548.
   4. หัวหน้าโครงการศึกษาการใช้มาตรฐานการบัญชีขององค์กรธุรกิจในจังหวัดสงขลา. พ.ศ. 2547
 ตำรา
   1Wasan Kanchanamukda. BUDGETING FOR A THAI AUTONOMOUS UNIVERSITY : The Case of Thaksin University, TSU Press. 2014.
                       2. วสันต์ กาญจนมุกดา. หลักการบัญชี, งานผลิตตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ. พิมพ์ครั้งที่ 3. พ.ศ. 2547.
   3. วสันต์ กาญจนมุกดา. เอกสารประกอบการสอนการบัญชีเฉพาะกิจการ, งานผลิตตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ. พ.ศ. 2547.
 
 วิทยากรและบริการวิชาการ
                           1. วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2550 บรรยาย ระบบการควบคุมภายในสำหรับผู้ปฏิบัติระดับต้น ห้อง ประชุมสนามกอลฟ์ภูเก็ตคันทรีคลับ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
   2. วันที่ 2 กันยายน 2550 บรรยาย การบัญชีธุรกิจโรงแรม โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา โนโวเทล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
   3. วันที่ 28  กรกฏาคม 2550บรรยาย การบัญชีบริหาร และโปรแกรมสำเร็จรูปงานบัญชี สำหรับ ผู้ประกอบการ SME โรงแรม กรีนเวล์ดิ จังหวัดสงขลา
   4. วันที่ 10 มีนาคม 2550 บรรยายกลเม็ดการตกแต่งบัญชี  โครงการอบรม CPD จังหวัดภูเก็ต
   5. วันที่ 7 เมษายน 2550 บรรยายกลเม็ดการตกแต่งบัญชี  โครงการอบรม CPD จังหวัดตรัง
   6. บรรยาย การตกแต่งบัญชีและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน สรรพการพื้นที่สุราษฎร์ธานี
   7. บรรยาย การตกแต่งบัญชีและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน สรรพการพื้นที่ระนอง
   8. บรรยายหัวข้อการบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ อบต.ป่าพะยอม  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   9. เทคนิคการตกแต่งบัญชี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้
 
 
  *********************************