คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
สายตรงคณบดี
 
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1824
E - Mail : boripuntw@hotmail.com
   
ประวัติการศึกษา
 
ปี พ.ศ. ระดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศ
2558 ปริญญาเอก Doctoral of Business Administration   Universiti Utara Malaysia Malaysia
2550 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
2541 ปริญญาโท Master of Business Administration   University of Central Oklahoma USA
2539 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
 
ผลงานวิชาการ
 
 Boripunt W. 2015. The Influence of Electronic Word of Mouth to Convert Intention into Actual Purchase Behavior. Doctoral Dissertation, Universiti Utara Malaysia, Malaysia.
 เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  พฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น: กรณีศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา.  สงขลา:คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2555.  สุขภาพองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ.  สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ สัญชัย ลังแท้. 2555. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ สุธี โง้วศิริ. 2554. การสื่อสารภายในองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 เจษฎา  นกน้อย, วรรณภรณ์  บริพันธ์, สุธี  โง้วศิริ และ ศรัณยา  อิสรรักษ์.  2552.  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า.  สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 สุธี  โง้วศิริ, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย.  2551.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 เจษฎา  นกน้อย, สุธี  โง้วศิริ และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 
 
บทความตีพิมพ์
 
 Noknoi, C. & Boripunt, W.  2013.  Organizational Health and Job Satisfaction of Thaksin University Staff.  European Journal of Scientific Research, 98(2): 184-189.
 Noknoi, C., Boripunt, W., Ngowsiri, S. & Itsararuk, S.  2012.  Ecotourism Management of Khao Pu–Khao Ya National Park, Thailand.  European Journal of Social Sciences, 31(4): 518-526.
 Noknoi, C., Boripunt, W. & Lungtae, S.  2012.  Key Success Factors for Obtaining a One Tambon One Product Food Five-Star Rating in Phatthalung and Songkhla Provinces.  European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 48(May): 96-103.
 เจษฎา  นกน้อย, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และสุธี  โง้วศิริ.  2554.  การสื่อสารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาการเปลี่ยนสถานะมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 3(1): 37-55.
 Noknoi, C., Boripunt, W. & Ngowsiri, S. 2011. Organisational Communication for Becoming an Autonomous University of Thaksin University. International Journal of Arts & Sciences, 4(25): 195-204.
 Noknoi, C., Boripunt, W. & Ngowsiri, S. 2011. Organisational Communication for Becoming an Autonomous University: The Case of Thaksin University. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6(2): 155-166.
 วรรณภรณ์ บริพันธ์, เจษฎา นกน้อย และ สรินยา หยีสมันอาหลี. 2554. นโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร. วารสารดำรงราชานุภาพ, 11(38): 78-87.
 เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์, สุธี โง้วศิริ และ ศรัณยา อิสรรักษ์. 2553.การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์,31(3): 412-423.
 Noknoi, C., Boripunt, W., Ngowsiri, S. & Itsararuk, S. 2010. Ecotourism Management: A Case Study of Khao Pu–Khao Ya National Park, Thailand. The Global Studies Journal, 3(1): 171-181.
 Noknoi, C., Ngowsiri, S. & Boripunt, W.  2009.  Have Debit Cards Changed Thai Consumer Shopping Behavior?  International Journal of Marketing Studies, 1(2): 151-157.
 สุธี  โง้วศิริ, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย.  2552.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ: กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ไปและกลับ.  Chulalongkorn Review, 21(83): 65-71.
 เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส ทางเลือกและความท้าทายใหม่.  วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121): 34-52.
 
 
บทความนำเสนอภาคบรรยายในงานประชุมทางวิชาการ
 
 Noknoi, C. & Boripunt, W.   2014.  Alien Workers and Quality of Work Life: The Case of Songkhla Province, Thailand.  Paper presented at the 21st International Economic Conference – IECS 2014 under the theme of ‘Prospects of Economic Recovery in a Volatile International Context: Major Obstacles, Initiatives and Projects’ on May 16 – 17, 2014, Sibiu, Romania.
 Noknoi, C. & Boripunt, W.   2013.  Organizational Health and Job Satisfaction of an Autonomous University Staff in Thailand.  Paper presented at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference on April 14 – 18, 2013, Vienna, Austria.
 Noknoi, C., Boripunt, W. & Lungtae, S. 2012. Key Success Factors of Food Five-Star Rating One Tambon One Product in Thailand. Paper presented at the Second Annual Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment on May 3 – 6, 2012, Osaka, Japan.
 Noknoi, C., Boripunt, W. & Ngowsiri, S. 2011. Organizational Communication for Changing to Autonomous University: A Case Study of Thaksin University. Paper presented at the International Conference for Academic Disciplines on June 21 – 24, 2011, Anglo-American University, Prague, Czech Republic.
 Noknoi, C., Boripunt, W., Ngowsiri, S. & Itsararuk, S. 2010. Ecotourism Management: A Case Study of Khao Pu–Khao Ya National Park, Thailand. Paper presented at the 3rd International Global Studies Conference on June 21-24, 2010, Pusan National University, Busan, South Korea.
 Noknoi, C. & Boripunt, W.  2009.  Internet Marketing: Contemporary Opportunity for Thai Entrepreneurs.  Paper presented at the 8th International Marketing Trends Congress on January 16-18, 2009, Paris, France.
 Noknoi, C., Ngowsiri, S. & Boripunt, W.  2008.  Have Debit Cards Changed Thai Consumer Behavior?  Paper presented at the 8th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations on August 5-8, 2008, Cambridge University, United Kingdom.
 
บทความนำเสนอภาคโปสเตอร์ในงานประชุมทางวิชาการ
 
 เจษฎา  นกน้อย และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 "วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน", 21-24 พฤษภาคม 2557, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
 เจษฎา  นกน้อย และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  สุขภาพองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 "บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน", 26-28 มีนาคม 2557, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา.
 จิรา  มะหลีโดง,  บุญลาภ  สิงห์เนี่ยว, วรรณธิษา  จิตตะปาโล,  วราภรณ์  จอมคำ,  สาฟารี  หลาหัด,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  ชาเขียว: ผลิตภัณฑ์ครองใจคนรุ่นใหม่.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8 "พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน", 6-9 พฤษภาคม 2552, โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่.
 กังชฎาทิพย์  สมมาตร,  ปริณดา  ทองคำขาว,  ราเชนทร์  พรปิยะนันทน์,  วันวิสาข์  สุขกระจ่าง,  สารีนา  ยีมาแน,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อ สภาพแวดล้อมในการทำงาน: กรณีศึกษา 5 บริษัทแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดสงขลา.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2, 20 มีนาคม 2552, ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่.
 เถลิงพร  เต้าตะโร,  ปาริชาติ  น้อยสำเนียง,  พรลภัส  รัตนมณี,  รัชญา  รักทรัพย์,  สายใจ  สุกแก้ว,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านสะดวกซื้อในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน. บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2, 20 มีนาคม 2552, ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่.
 ฉัตราพร  แสงเทียน,  ชลธิชา  เจียมรัตนสกุล,  ปรีชา  ปากจันทร์,  ภานุวัฒน์  บูลกาญ,  วันวิสาข์  ทองโต,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  การรับรู้ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดสงขลา. บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน", 29-30 มกราคม 2552, โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น.
 จุฑากรณ์  แก้วกับทอง,  จุฑามาศ  นวลหอม,  นพวรรณ  ศรีสังข์,  ปริมล  บรรณราช,  ไพฑูรย์  ดิสระ,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  ความคิดเห็นที่มีต่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง, 26-28 พฤศจิกายน 2551, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย.
 จามจุรี  วาแม,  ปรารถนา  สุวรรณโณ,  สุชา  ยุตบุษย์จารุ์,  เจษฎา  นกน้อย  และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง, 26-28 พฤศจิกายน 2551, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย.
 สุธี  โง้วศิริ, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และเจษฎา  นกน้อย.  2551.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ: กรณีศึกษา เส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 "การวิจัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ", 25-26 กันยายน 2551, มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา.
 เจษฎา  นกน้อย, สุธี  โง้วศิริ และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา.  บทความนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 "การวิจัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ", 25-26 กันยายน 2551, มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา.