คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
สายตรงคณบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :074-317600 ต่อ 1813
โทรสาร : 074-317698
E - Mail : anthonythai8@hotmail.com
   
 

ระดับการศึกษา

-          พ.ศ. 2524 – 2530 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

-          พ.ศ. 2530 – 2534 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-          พ.ศ.2535 – 2539 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

-          พ.ศ.2540 – 2542 (1998 - 1999) สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A.) Manuel L. Quezon University, Philippines.

-          พ.ศ.2550 – 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) รุ่น 3-4

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA).

-          พ.ศ.2542 – 2545 (1999 – 2002) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Management (Ph.D.). Adamson University, Philippines.

-          พ.ศ.2549 – 2550 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฝึกสอนในระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

  

การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรระยะยาว)

-          ประกาศนียบัตรหลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 สถาบันคลังสมองของชาติ

-             ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) 

     รุ่นที่ 23 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา รุ่น 14 ของสถาบันคลังสองของชาติ

-          ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 (Service Provider: SP) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-          หลักสูตรระยะสั้น ISO 9001: 2015 (กุมภาพันธ์ 2559) ของสมาคมที่ปรึกษาธุรกิจภาคใต้

-          หลักสูตรนักวินิจฉัย นักประเมินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสถานประกอบการ (เมษายน 2559) ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๑๑ หาดใหญ่ สงขลา ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-          หลักสูตรนักประเมินและวินิจฉัยสถานประกอบการ (พฤษภาคม 2559) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-          หลักสูตรพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU EXECUTIVES&LEADER DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE FUTURE) (มกราคม – มิถุนายน 2559) จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสถาบันจีระอคาเดมี

 

ประสบการณ์ทำงาน

2556 – ปัจจุบัน   - ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ได้รับอนุญาตจาก

                        กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม รหัสเลขที่

  SP69)

-นักประเมินและวินิจฉัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเบื้องต้น

 (ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวง

 อุตสาหกรรม รหัสเลขที่ sd-1068)

-นักประเมินและวินิจฉัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงลึก

 (ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวง

 อุตสาหกรรม รหัสเลขที่ CB-049)

มี.ค.2556 – ปัจจุบัน         อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

                              สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

2552 – มี.ค.56                คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สงขลา

2549 – 2552                   ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2545 – 2548                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และ

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

2545 – 2547         หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

2542 – 2545              Staff and Interpreter, Rohm Appollo Semiconductor

Company, Ltd., Philippines.

2545                              อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด สายประสิทธิพาณิชยการ

                            กรุงเทพมหานคร

2533 – 2540                    นักวิจัยธุรกิจ สายการเงินและการคลัง ฝ่ายวิจัยและวางแผน

                            บมจ.ธนาคารศรีนคร

2530 – 2533                    พนักงานฝ่ายการตลาด บริษัทเอวัน คอมมอดิติ้ เอ็นเตอร์ไพร์ส

  

สถานที่ทำงาน

 

            คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 

ประสบการณ์และความชำนาญในอาชีพ

 

-          ประธานและกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้รับอนุญาตจาก สกอ.ให้ทำหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้รับอนุญาให้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน (รหัสประจำตัวผู้ตรวจประเมินสถานศึกษา  MUAC00291)

-          ผู้ช่วยที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 (Service Provider: SP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-          ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทะเบียนใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รหัสที่ปรึกษาหมายเลข SP69                       

-          นักประเมินและวินิจฉัยธุรกิจขนากลางและขยาดย่อมเบื้องต้น (เน้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารองค์การและกลยุทธ์ การตลาด การผลิตและดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดทำบัญชี เลขทะเบียนใบอนุญาต

เลขที่ sd-1068)

-          นักประเมินและวินิจฉัยธุรกิจขนากลางและขยาดย่อมเชิงลึก (เน้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารองค์การและกลยุทธ์ การตลาด การผลิตและดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดทำบัญชี เลขทะเบียนใบอนุญาต

เลขที่ CB-0498)

-          ปรึกษางานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย

 

ประสบการณ์บรรยายในสถาบันอุดมศึกษา

 

รายวิชาที่บรรยายในปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกสถาบันการศึกษา

 

-          หลักการจัดการ

-          หลักการบริหาร

-          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจ

-          ความรู้เบื้องต้นการบริหารรัฐกิจ, หลักการบริหารภาครัฐ

-          การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารงานบุคคล

-          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-          การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

-          พฤติกรรมองค์การ

-          ภาวะผู้นำ

-          การจัดการการขาย

-          การวางแผนเส้นทางอาชีพ

-          การบริหารสวัสดิการและผลตอบแทน

-          การจัดการเชิงกลยุทธ์

-          เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน

-          จริยธรรมทางธุรกิจ


 

รายวิชาที่บรรยายระดับปริญญาโท (M.B.A. และ  M.P.A.) ทุกสถาบันการศึกษา

-          หลักการจัดการและเครื่องมือในการจัดการ

-          การบริหารรัฐกิจ/การบริหารองค์การภาครัฐ

-          ทฤษฎีองค์การ

-          พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ

-          การจัดการเชิงกลยุทธ์

-          กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

-          การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

-          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-          การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล

-          การบริหารการเงิน การคลังและงบประมาณ

-          ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

-          จริยธรรมทางธุรกิจ

-          ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบสังคมของสถานประกอบการ

-          การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-          เศรษฐศาสตร์กับการจัดการศึกษา

 

รายวิชาที่ร่วมบรรยายระดับปริญญาเอก (Ph.D. Sustainable Development)) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

-          Management  for Sustainable Development

 

ประสบการณ์การจัดทำหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงวิชาการ

 

-          พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

-