คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
สายตรงคณบดี
 
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ กลับหน้าหลัก

 

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1803
โทรศัพท์ : 074-317698
E - Mail : thanawit_dome@hotmail.com
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
 2550  MRes International Development. DEID  -  University of Bath/U.K.
 2546  ปริญญาโท/ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา)  เศรษฐศาสตร์การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ/ไทย
 2545  ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ  -  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
 2544  ปริญญาตรี/ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา/ไทย
   
 ประสบการณ์ทํางานด้านการสอนและวิจัย
2552/53
   บรรยายในระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Field survey in developing countries และ Advanced SPSS and AMOS for social sciences, University of Bath, United Kingdom
 2550    จัดอบรมในระดับบัณฑิตศึกษา SPSS for data analysis, University of Bath, United Kingdom
 
 1 พ.ย. 2547 – ปัจจุบัน    อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 31 พ.ค . - 30 ก.ย. 2547    อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
2546 - 2547    เศรษฐกร  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 2545    อาจารย์ผู้ช่วยสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
 การนําเสนองานวิจัยและบทความวิชาการ
 8-10 ก.ย. 2552
 นําเสนอบทความทางวิชาการในงาน the 8 CSR conference จัด โดยมหาวิทยาลัยแห่งแอฟริกาใต้ (UNISA) และ Le Montfort University นําเสนอในหัวขัอ  ‘The linkage between microfinance, social entrepreneurship and sustainable development’ Protea Hotel President, Bantry Bay, Cape Town, South Africa 
 23 มิ.ย. 2552  นําเสนองานวิจัยระดับภูมิภาคในงาน University of Bath Economics PhD conference นําเสนอในหัวข้อ  ‘The ripple effect of group-based microfinance on wellbeing in rural Thailand’  University of Bath, Bath,  United Kingdom
 15-18 มิ.ย. 2552 นําเสนองานวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ ‘The impact of the NVUCF programme on poverty reduction and wellbeing in rural Thailand: Methodological approach’  Department of Economics, Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP), Namur, Belgium
 4 มิ.ย. 2552  นําเสนองานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยในงานนําเสนอวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา (Meeting of Minds, Postgraduate conference) นําเสนอในหัวข้อ ‘The Economics of happiness: can microfinance provide a way out of poverty and improve wellbeing?’  University of Bath, Bath, United Kingdom
 22 เม.ย. 2552  นําเสนอในหัวข้อ ‘The impact of the NVUCF programme on poverty reduction and wellbeing in rural Thailand’  DEID, University of Bath, Bath, United Kingdom
 25 มี.ค. 2552  นําเสนอในหัวข้อ ‘Fieldwork experience and some preliminary results: microfinance impact assessment in rural Thailand’  DEID, University of Bath, Bath, United Kingdom
 
 งานวิจัยและบทความวิชาการ
 1. The impact of the NVUCF programme on poverty reduction and wellbeing in rural Thailand: Methodological approach,2552
 2. The impact of the National Village and Urban Community Fund programme on poverty reduction and wellbeing in rural Thailand (In process),2550-ปัจจุบัน
 3. The Linkage between socio-demographic and economic factors and wellbeing: structural model and comparative analysis. MRes dissertation, Department of Economics and International Development, University of Bath,2550
 4. The Relationship between income, objective and subjective wellbeing: empirical evidence from rural Thailand. Long research project, Department of Economics and International Development, University of Bath,2550
 5. Assessing multidimensional subjective wellbeing of Thai people in Bath. Short research project, Department of Economics and International Development, University of Bath,2550
 6. Grass roots economic and social security programme and poverty alleviation in  Thailand”, Briefing paper. University of Bath,2550
 7. กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ New development strategies: gross national product vs gross national happiness, Economics Journal of Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand,2548
 8. ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนามนุษย์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ : การศึกษาข้อมูลอนุกรมเวลาและ ข้อมูลภาคตัดขวางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน (Linkage between human development, economic growth ,and economic development : a time-series study and cross country analysis with cointegration techniques) ศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ,2546
 9. การศึกษาความต้องการในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต (A study of foreign tourists’ demand for tourism in Phuket) ศ.บ., มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา,2544
 
การได้รับทุนวิจัยและสัมมนา
2552/53 : ได้รับทุนในการนําเสนอผลงานวิจัยในงาน Interdisciplinary social sciences conference ณ University of Cambridge
2552 : ได้รับทุน EU-grant ให้เข้าร่วมการสัมมนาและอภิปรายในงานสัมมนานานาชาติ EASY-ECO conference on stakeholder perspectives in evaluating sustainable development ณ Central European University (CEU),  Business school. Budapest, Hungary
2552 : ได้รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการ AMID* Summer School: an introduction to field surveys in LDCs. ณ  Department of Economics, Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP), Namur, Belgium
2546 : ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
 
 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
            โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเศรษฐมิติ (SPSS, AMOS, Eviews, STATA) โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพ (NVivo, MAXQDA), โปรแกรมจัดทําเอกสารอ้างอิงเพื่อการวิจัย (Endnote) และไมโครซอฟต์ออฟฟิส (Microsoft office)
 
สาขางานวิจัยที่สนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)
             ประเด็นที่สนใจ ได้แก่ การแก้ปัญหาความยากจน (Poverty reduction) ความอยู่ดีมีสุข (Wellbeing) และการวิเคราะห์ ผลกระทบของโครงการเงินกู้ขนาดย่อม (Microfinance impact assessment)
2. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioural Economics)
             ประเด็นที่สนใจ ได้แก่ แบบจําลองการตัดสินใจ (Models of decision making) และแนวคิดทางทฤษฎีการตัดสิ นใจอย่างมี เหตุผล (Rational choice theory)
3. การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Tourism for sustainable development)
             ประเด็นที่สนใจ ไ้ด้่แก่ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม (Community based tourism management and socio-economic linkages) การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนิเวศน์ (Ecosystem impact analysis)

 
  *********************************