คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
สายตรงคณบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ กลับหน้าหลัก

     ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
     ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยทักษิณ  140  ถ.กาญจนวนิช
                                ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

     โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1827
      E - Mail :  sirada_cu@hotmail.com
 
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
 2558  ปริญญาเอก / บช.ด.  การบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
 2548  ปริญญาโท / บช.ม.  บัญชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
 2545  ปริญญาตรี / บช.บ. การบัญชี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ไทย
   
 
 ผลงานวิชาการ
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • Sirada Nuanpradit. (2019). Real earnings management in Thailand: CEO duality and serviced early years. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 11(1), 88-108. (SCOPUS Q3 & Emerging Sources Citation Index’s Web of Science Core Collection)
 • ศิรดา นวลประดิษฐ์. (2561). การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีและการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนข้าวสังข์หยด: กรณีศึกษาบ้านเขากลาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 35(2), 27-54. (TCI 1)
 • Sirada Nuanpradit. (2018). The relationship between information asymmetry and real earnings management: the role of CEO duality in Thailand. Journal of Business Administration, Thammasat Business School, 41(158), 48-69. (TCI 1 & ACI)
 • Sirada Nuanpradit. (2016). The association between firm characteristics and growth opportunities: empirical evidence from the emerging market of Thailand. Journal of Business Administration, Thammasat Business School, 39(150), 65-81. (TCI 1 & ACI)
 • Sirada  Nuanpradit. (2016). The equity capital cost of Thai listed companies across industries. TNI Journal of Business Administration and Languages, 4(2), 71-75. (TCI 2)
 • ศิรดา นวลประดิษฐ์. (2551). การใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักลงทุน. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 3(1), 29-41.
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • ศิรดา นวลประดิษฐ์. (2562). การพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคนิคบัญชีบริหารและระบบบัญชีต้นทุนของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวสังข์หยดพัทลุง บ้านเขากลาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. ทุนวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 • Sirada Nuanpradit. (2018). The Effect of CEO Duality and Serviced Early Years on Real Earnings Management: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand. Songkhla: Thaksin University. (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 • Sirada Nuanpradit. (2015). Conditionally Conservative Accounting and Implied Costs of Equity Capital: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand. Songkhla: Thaksin University. (ทุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ).
 • ศิรดา นวลประดิษฐ์, ศรัณยา อิสรรักษ์, ฉันทิชา บัวศรี, โชติญาณ์ หิตะพงศ์, ยงยุทธ รัตนสุวรรณ, และเสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ (2558). ประเภทสถานประกอบการกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. (ทุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 • อนิวัช แก้วจำนงค์, ศิรดา นวลประดิษฐ์ และศรัณยา อิสรรักษ์. (2549). ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อการบริหารจัดการสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. (ทุนวิจัยมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์)
งานวิจัยระหว่างดำเนินการ
 • Sirada Nuanpradit. (2021-22). Corporate Investment Efficiency of the S-Curve Targeted Industries in Thai Capital Market: The Role of CEO Duality and Financial Reporting Quality. Granted by the Office of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.
การนำเสนอภาคบรรยายในงานประชุมทางวิชาการ
 • Sirada Nuanpradit and Yongyuth Rattanasuwan (2020). Debt finance behavior of Thai listed firms over two decades. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (Thaksin Procedia 2020). สงขลา.
 • ศิรดา นวลประดิษฐ์และคณะวิจัย. (1-2 ธันวาคม 2559). คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ. บทความวิจัยนำเสนอ ณ เวทีการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร.
 • Sirada  Nuanpradit. (2015, April). Firm Characteristics Influencing Growth Opportunities: Empirical Evidence from the Emerging Market of Thailand. Paper presented at the 17th International Conference on Advances in Business Management and Information Technology. Singapore.
 • Sirada  Nuanpradit and Kriengkrai Boonlert-U-Thai. (2014, August). Accounting Conservatism and Future Investment Opportunities: Empirical Evidence from Thailand. Paper presented at the 2014 (98th) American Accounting Association (AAA) Annual Meeting. Atlanta, Georgia, USA.
 • Sirada  Nuanpradit and Kriengkrai Boonlert-U-Thai. (2013, October). Accounting Conservatism and Future Investment Opportunities: Empirical Evidence from Thailand. Paper presented at the 1st Global Business and Finance Research Conference. Taipei, Taiwan.
หนังสือ
 • อนิวัช แก้วจำนงค์. อรจันทร์ ศิริโชติ. ณฌา ขวัญมณี. บุษกร ถาวรประสิทธิ์. ศรัณยา อิสรรักษ์. และศิรดา นวลประดิษฐ์. (2553). เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน. สงขลา: นำศิลป์โฆษณา. (พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ).
 
  *********************************