คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
สายตรงคณบดี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย กลับหน้าหลัก

 
 
 ชื่อ - สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1809
โทรสาร : 074-317698
E - Mail : cnoknoi@hotmail.com
 
 
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
 2553 ปริญญาเอก / รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / ไทย
 2546 ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ไทย
 2544 ปริญญาตรี / รัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / ไทย
2544 ปริญญาตรี / บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ไทย
 
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
                   1. ทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  ปีการศึกษา 2552
  2. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552
  3. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์  ปีการศึกษา 2551-2552
  4. ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์  ปีการศึกษา 2548
การทำงาน
          - ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557        
  - กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
 ผลงานวิชาการ
 หนังสือ
 
1. เจษฎา  นกน้อย.  2556.  12 แนวคิดฝ่าวิกฤตองค์กร.  กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  2. พยัต  วุฒิรงค์และคณะ.  2555.  เทคนิคและกลยุทธ์การประเมินผลงานและการบริหารค่าตอบแทนสมัยใหม่.  กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  3. เจษฎา  นกน้อย.  2555.  การสื่อสารภายในองค์การ.  สงขลาเทมการพิมพ์.
  4. เจษฎา นกน้อย. 2554. การจัดการความหลากหลายในองค์กร: ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ. กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  5. เจษฎา  นกน้อย.  2552.  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  6. เจษฎา  นกน้อยและคณะ.  2552.  นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 งานวิจัย
 
- เจษฎา  นกน้อย, สัญชัย  ลั้งแท้กุล, สาทินี  สุวิทย์พันธุ์วงศ์, กัญญาภัทร  บูหมิด และพีชา  รัตนศรี.  2558.  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทผ้าในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 - เจษฎา  นกน้อย และสัญชัย  ลั้งแท้กุล.   2558.  ผลกระทบต่อแรงงานไทยที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวและความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย.  สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 - เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  พฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น: กรณีศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา.  สงขลา:คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา  นกน้อย และ สัญชัย  ลังแท้.   2557.  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา.  สงขลาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
    - สัญชัย  ลังแท้ และ เจษฎา  นกน้อย.  2557.  กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจสมุนไพร ระดับ 5 ดาวในจังหวัดสงขลา.  สงขลาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
    - เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา.  สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ.
   สัญชัย  ลังแท้ และ เจษฎา  นกน้อย.  2557. รูปแบบและประสิทธิภาพด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง. สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ.
   เจษฎา  นกน้อย และ สัญชัย  ลังแท้.  2556.  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช. สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  เจษฎา  นกน้อย และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2555.  สุขภาพองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ.  สงขลาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ สัญชัย ลังแท้. 2555. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา. สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ.
    สัญชัย ลังแท้ และ เจษฎา นกน้อย. 2554การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสินค้า OTOP ในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาผ้าทอเกาะยอ. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ.
   เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ สุธี โง้วศิริ. 2554. การสื่อสารภายในองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ.
   - เจษฎา  นกน้อย.  2552.  การจัดการความหลากหลายในองค์กร: ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ.  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
    - เจษฎา  นกน้อย, วรรณภรณ์  บริพันธ์, สุธี  โง้วศิริ และ ศรัณยา  อิสรรักษ์.  2552.  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า.  สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
   - เจษฎา  นกน้อย.  2552.  การจัดการผู้มีความสามารถสูงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษา 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - สุธี  โง้วศิริ, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย.  2551.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา  นกน้อย, สุธี  โง้วศิริ และ วรรณภรณ์  บริพันธ์.  2551.  พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  - เจษฎา  นกน้อย.  2546.  พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.                      
บทความตีพิมพ์
                - สัญชัย  ลั้งแท้กุล และเจษฎา  นกน้อย.  2559.  การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ระดับขั้นเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจแปรรูป.  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 4(1): 32-44.
- Noknoi, C. & Langthaekun, S.  2015.  The Impact on Thai Workers Caused by the Employment of Migrant Workers and Opinions Regarding the Strategic Management of Migrant Workers in Thailand.  University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 35(4): 1-15.
- Noknoi, C. & Langthaekun, S.  2015.  The Impact on Thai Workers Caused by the Employment of Migrant Workers and Opinions Regarding the Strategic Management of Migrant Workers in Thailand.  University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 35(4): 1-15.
- เจษฎา  นกน้อย.  2558.  การวัดและการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์: เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารองค์การมิอาจละเลย.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 12(1): 75-86.
- Noknoi, C. & Langthaekun, S.  2015.  Community Businesses and the Successful Human Resource Management Strategies.  Modern Management Journal, 13(1): 133-138.
- เจษฎา  นกน้อย.  2558.  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ: แนวคิดและประสบการณ์.  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35(3): 154-163.
- เจษฎา  นกน้อย และสัญชัย  ลั้งแท้กุล.  2558.  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช.  วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(1): 54-66.
- เจษฎา  นกน้อย และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา.  วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 27(3): 240-250.
- เจษฎา  นกน้อย และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2557.  สุขภาพองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ.  วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 9(1): 144-157.
- Noknoi, C., Boripunt, W. & Lungtae, S.  2012.  Key Success Factors for Obtaining a One Tambon One Product Food Five-Star Rating in Phatthalung and Songkhla Provinces.  European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 48(May): 96-103.
- Lungtae, S & Noknoi, C.  2012.  Logistics and Supply Chain Management of One Tambon One Product in Songkhla Province: A Case Study of Koh Yo Hand-Woven Fabric.  European Journal of Social Sciences, 29(4): 561-568.
- เจษฎา  นกน้อย, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และสุธี  โง้วศิริ.  2554.  การสื่อสารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาการเปลี่ยนสถานะมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 3(1): 37-55.
- Noknoi, C.  2011.  A Human Resource Management Model for Equality for People of Diverse Sexual Identity: A Case Study of an Organizational Strategy for Diversity Management.  NIDA Development Journal, 51(4): 43-64.
- Noknoi, C., Boripunt, W. & Ngowsiri, S.  2011.  Organisational Communication for Becoming an Autonomous University: The Case of Thaksin University.  The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6(2): 155-166.
- เจษฎา  นกน้อย.  2554.  การพัฒนาแรงงานสูงอายุเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ.  วารสารดำรงราชานุภาพ, 11(39): 82-90.
- เจษฎา  นกน้อย.  2554.  การจัดการความหลากหลายในองค์กรเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ.  Chulalongkorn Review, 23(90): 26-64.
- วรรณภรณ์  บริพันธ์, เจษฎา  นกน้อย และสรินยา  หยีสมันอาหลี.  2554.  นโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร.  วารสารดำรงราชานุภาพ, 11(38): 78-87.
- พยัต  วุฒิรงค์ และ เจษฎา  นกน้อย.  2553.  การสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ: กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้.  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, 30(1): 139-162.
- เจษฎา  นกน้อย, วรรณภรณ์  บริพันธ์, สุธี  โง้วศิริ และศรัณยา  อิสรรักษ์.  2553.  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า.  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 31(3): 412-423.
- เจษฎา  นกน้อย.  2553.  เขาปู่-เขาย่า: ป่าผืนสุดท้ายของพัทลุงกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.  วารสารเส้นทางสีเขียว, (28): 38-42.
- Noknoi, C., Boripunt, W., Ngowsiri, S. & Itsararuk, S.  2010.  Ecotourism Management: A Case Study of Khao Pu–Khao Ya National Park, Thailand.  The Global Studies Journal, 3(1): 171-181.
- Noknoi, C. & Wutthirong, P.  2010.  Leveraging diversity through raising awareness: sexual orientation discrimination in the Thailand workforce: implications for human resource management.  Int. J. Human Resources Development and Management, 10(3): 254–271.
- เจษฎา  นกน้อย.  2552.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน: ความเหมาะสมอยู่ที่ตรงไหน?  วารสารดำรงราชานุภาพ, 9(33): 75-81.
- เจษฎา  นกน้อย.  2552.  การจัดการผู้มีความสามารถสูงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษา 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 22(2): 95-109.
- Noknoi, C., Ngowsiri, S. & Boripunt, W.  2009.  Have Debit Cards Changed Thai Consumer Shopping Behavior?  International Journal of Marketing Studies, 1(2): 151-157.
- สุธี  โง้วศิริ, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และเจษฎา นกน้อย.  2552.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ: กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ไปและกลับ.  Chulalongkorn Review, 21(83): 65-71.
- Wutthirong, P. & Noknoi, C.  2009.  Aligning Human Resource and Innovation Strategies for the Sustainable Competitive Advantage of the Siam Cement Group (SCG).  NIDA Development Journal, 49(4): 21-54.
- เจษฎา  นกน้อย และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  2552.  การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส ทางเลือกและความท้าทายใหม่.  วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121): 34-52.
- Wutthirong, P. & Noknoi, C.  2008.  Corporate Culture and Community of Practice: Key Factors Affecting the Success of Knowledge Management in Thailand.  The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 8(5): 89-100.
- เจษฎา  นกน้อย.  2551.  การจ่ายค่าตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ: ทางเลือกของการบริหารค่าตอบแทนในปัจจุบัน.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 21(2): 5-21.
-  Wutthirong, P. & Noknoi, C.  2008.  Creating Organizational Competitive Advantage through Human Resource Strategy.  The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 8(2): 195-210.
- เจษฎา  นกน้อย.  2551.  Book Review: The G Quotient: Why Gay Executives are Excelling as Leaders…and What every manager Needs to know, โดย Kirk Snyder.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 21(1): 136-138.
- เจษฎา  นกน้อย.  2551.  สู่ยุคใหม่ของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหลักขององค์การ (KPIs).  วารสารดำรงราชานุภาพ, 8(26): 52-70.
- เจษฎา  นกน้อย.  2551.  การกีดกันกลุ่มผู้รักเพศเดียวกันในสถานที่ทำงาน: ความไม่เท่าเทียมในยุคแห่งการเรียกร้องประชาธิปไตย?  วารสารประชากรศาสตร์, 24(1): 19-40.
- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  Book Review: Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies, โดย Robert S. Kaplan & David P. Norton.  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 14(3): 151-156.
- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  9 ความท้าทายขององค์การยุคใหม่.  วารสารดำรงราชานุภาพ, 7(25): 75-82.
- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  การให้รางวัลและกระบวนการกล่อมเกลาขององค์การสู่การมีพนักงานที่พึงประสงค์.  Chulalongkorn Review, 20(77): 62-73.
- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  Book Review: Strategic Performance Management: Leveraging and Measuring Your Intangible Value Drivers, โดย Bernard Marr.  วารสารบริหารธุรกิจ, 30(116): 86-87.
- Noknoi, C. & Wutthirong, P.  2007.  Workforce Diversity: Sexual Orientation Discrimination in Thailand.  The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, 7(3): 181-194.
- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  บทวิจารณ์หนังสือ Employee Benefits: A Primer for Human Resource Professionals, โดย Joseph J. Martocchio.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 47(3): 203-207.
- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  สุขภาพดี: รากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สังคมแห่งความสุข.  วารสารดำรงราชานุภาพ, 7(24): 111-120.
- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  การจัดการผลการปฏิบัติงาน: แนวคิดและประสบการณ์.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 20(2): 60-75.
- เจษฎา  นกน้อย.  2550.  การจัดการผู้มีความสามารถสูง: ปัจจัยสำคัญสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ.  Chulalongkorn Review, 19(74): 43-57.
- เจษฎา  นกน้อย, เฉลิมพร  เย็นเยือก, เกรียงไกรยศ  พันธุ์ไทย และ กรภัทร์  จารุกำเนิดกนก.  2550.  ธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภาครัฐ.  วารสารดำรงราชานุภาพ, 7(23): 97-120.
- เจษฎา  นกน้อย.  2549.  การทุ่มตลาดและการตอบโต้: ความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน.  Chulalongkorn Review, 18(72): 59-80.
- เจษฎา  นกน้อย.  2549.  บทวิจารณ์หนังสือ How to develop essential HR policies and procedures, โดย John H. McConnell.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 46(2-4): 141-144.
- เจษฎา  นกน้อย.  2549.  พุทธธรรมกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.  Chulalongkorn Review, 18(71): 65-77.
- เจษฎา  นกน้อย.  2549.  พุทธธรรมกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้.  Chulalongkorn Review, 18(70): 56-70.
บทความนำเสนอภาคบรรยายในงานประชุมทางวิชาการ
                - Noknoi, C & Langthaekun, S.   2015.  The Impact on Thai Labor Caused by the Employment of Migrant Workers and Opinions toward the Strategic Management of Migrant Workers in Thailand.  Paper presented at the 5th Annual International Conference on Business Strategy and Asian Economic Transformation (BizStrategy 2015) on July 27 – 28, 2015, Singapore.
- Noknoi, C & Lungtae, S.   2014.  The Human Resource Management Strategies of Community Businesses in Songkhla Province, Thailand.  Paper presented at the 10th Conference on Management Leadership and Governance – ECMLG-14 on November 13 – 14, 2014, Zagreb, Republic of Croatia.
- Lungtae, S & Noknoi, C.   2014.  Model and Efficiency of Logistics and Supply Chain Management of Sangyod Rice Production Industry.  Paper presented at the International Conference on Management, Marketing and Finances – ICMMF 2014 on August 7 – 8, 2014, Amsterdam, The Netherlands.
- Lungtae, S & Noknoi, C.   2014.  The Marketing Strategies of Five-Star Rated Herbal Businesses of One Tambon One Product (OTOP) Entrepreneurs in Songkhla Province, Thailand.  Paper presented at the International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Development – ICEID 2014 on August 7 – 8, 2014, Amsterdam, The Netherlands.
- Noknoi, C. & Boripunt, W.   2014.  Alien Workers and Quality of Work Life: The Case of Songkhla Province, Thailand.  Paper presented at the 21st International Economic Conference – IECS 2014 under the theme of ‘Prospects of Economic Recovery in a Volatile International Context: Major Obstacles, Initiatives and Projects’ on May 16 – 17, 2014, Sibiu, Romania.
- Noknoi, C. & Lungtae, S.   2013.  Value Chain Analysis of One Tambon One Product Food Five-Star Rating in Thailand.  Paper presented at the LCBR European Marketing Conference on August 15 – 16, 2013, Frankfurt, Germany.
- Noknoi, C. & Boripunt, W.   2013.  Organizational Health and Job Satisfaction of an Autonomous University Staff in Thailand.  Paper presented at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference on April 14 – 18, 2013, Vienna, Austria.
- Lungtae, S & Noknoi, C. 2012.  Logistics and Supply Chain Management of One Tambon One Product in Songkhla Province: A Case Study of Koh Yo Hand-Woven Fabric.  Paper presented at the Eurasia Business and Economics Society Conference on May 24 – 26, 2012, Istanbul, Turkey.
- Noknoi, C., Boripunt, W. & Lungtae, S.   2012.  Key Success Factors of Food Five-Star Rating One Tambon One Product in Thailand.  Paper presented at the Second Annual Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment on May 3 – 6, 2012, Osaka, Japan.
- Noknoi, C., Boripunt, W. & Ngowsiri, S.   2011.  Organizational Communication for Changing to Autonomous University: A Case Study of Thaksin University.  Paper presented at the International Conference for Academic Disciplines on June 21 – 24, 2011, Anglo-American University, Prague, Czech Republic.
- Noknoi, C.  2009.  Organizational Diversity Management: HR Model for Diverse Sexual Identity Equity.  Paper presented at the 8th International Conference of Academy of HRD (Asia Chapter) & 1st International Conference of Academy of HRD (MENA Chapter) under the theme of ‘Managing & Developing the Workforce during Times of Economic Downturn’ on December 12 – 15, 2009, Manama, Bahrain.
- Noknoi, C., Boripunt, W., Ngowsiri, S. & Itsararuk, S.  2010.  Ecotourism Management: A Case Study of Khao Pu–Khao Ya National Park, Thailand.  Paper presented at the 3rd International Global Studies Conference on June 21-24, 2010, Pusan National University, Busan, South Korea.
- Noknoi, C. & Boripunt, W.  2009.  Internet Marketing: Contemporary Opportunity for Thai Entrepreneurs.  Paper presented at the 8th International Marketing Trends Congress on January 16-18, 2009, Paris, France.
- Noknoi, C., Ngowsiri, S. & Boripunt, W.  2008.  Have Debit Cards Changed Thai Consumer Behavior?  Paper presented at the 8th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations on August 5-8, 2008, Cambridge University, United Kingdom.
- Wutthirong, P. &  Noknoi, C.  2008.  Corporate Culture and Community of Practice: Key Factors Affecting the Success of Knowledge Management in Thailand.  Paper presented at the 8th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations on August 5-8, 2008, Cambridge University, United Kingdom.
- Noknoi, C.  2008.  Performance Management: Experience from Thailand.  Paper presented at the 10th Annual International Conference of the Global Business and Technology Association under the theme of ‘Evolution and Revolution in the Global Knowledge Economy: Enhancing Innovation and Competitiveness Worldwide’ on July 8 – 12, 2008, Madrid, Spain.
- พยัต  วุฒิรงค์ และ เจษฎา  นกน้อย.  2551.  การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน.  บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2551  “การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้”, 1 เมษายน 2551,  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร.
- Noknoi, C. & Wutthirong, P.  2007.  Workforce Diversity: Sexual Orientation Discrimination in Thailand.  Paper presented at the 7th International Conference on Diversity in Organisations, Communities and Nations on July 3-6, 2007, Amsterdam, The Netherlands.
- Noknoi, C.  2007.  The Remainder of Thaksin’s Government: The Other Side of Coin.  Paper presented at the 5th International Conference of School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University under the theme of ‘Public Adminis