คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือและตำราทางวิชาการ
โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ
 
หนังสือและตำราทางวิชาการ กลับหน้าหลัก

   
  ชื่อหนังสือ หลักการจัดการ
  ISBN    974-451-102-8
  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง
  ปีที่แต่ง    2557
   
  ชื่อหนังสือ การตลาดบริการ
  ISBN    974-451-195-8
  ผู้แต่ง    อาจารย์ ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ
  ปีที่แต่ง    2556
   
  ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ISBN    974-451-156-7
  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง
  ปีที่แต่ง    2556
   
  ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  ISBN    974-451-187-7
  ผู้แต่ง    อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
  ปีที่แต่ง    2556
   
  ชื่อหนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ
  ISBN    974-451-183-4
  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง
  ปีที่แต่ง    2556
   
  ชื่อหนังสือ การเงินและการธนาคาร
  ISBN    974-451-188-5
  ผู้แต่ง    อาจารย์บุษกร ถาวรประสิทธ์
  ปีที่แต่ง    2555
   
  ชื่อหนังสือ การจัดเชิงกลยุทร์
  ISBN    974-451-150-8
  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
  ปีที่แต่ง    2555
   
  ชื่อหนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ
  ISBN    974-451-183-4
  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
  ปีที่แต่ง    2555
   
  ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  ISBN    974-451-187-7
  ผู้แต่ง    วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
  ปีที่แต่ง    
   
  ชื่อหนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ พิมพ์ 3
  ISBN    974-451-133-8
  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัชแก้วจำนงค์
  ปีที่แต่ง    2553
   
  ชื่อหนังสือ เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
  ISBN    974-451-166-4
  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ และคณะ
  ปีที่แต่ง    2553
   
  ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์การจัดการ
  ISBN    974-451-158-3
  ผู้แต่ง    วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
  ปีที่แต่ง    2552
   
  ชื่อหนังสือ  การจัดการเชิงกลยุทธ์
  ISBN    974-451-150-8
  ผู้แต่ง    อาจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
  ปีที่แต่ง    2551