คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
 
 
ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   

ด้านการจัดการศึกษา

1) แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
https://www.academic.tsu.ac.th/mediaupload/a15/7(1).pdf

2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
https://www.academic.tsu.ac.th/mediaupload/a15/9.PDF

3) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
https://www.academic.tsu.ac.th/mediaupload/a15/8.PDF

4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558
https://www.qa.tsu.ac.th/qamediaupload/file/QA/QA%2058.pdf

5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
https://www.tsu.ac.th/course/manual_tsu_2559_01.pdf

6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
https://www.tsu.ac.th/course/manual_tsu_2559_02.pdf

 

ด้านการวิจัย

1)  ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
https://www.rdi.tsu.ac.th/UserFiles/file/ทุนวิจัย/Guidelines62.pdf

2)  ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559
https://www.rdi.tsu.ac.th/page_detial2.php?idm=1&ids=676&mid=326&seid=137

3) ระเบียบ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2557
https://www.rdi.tsu.ac.th/main/files_sec2/1542054242201742ระเบียบทุนภายนอก57.pdf

 

ด้านการบริหารจัดการ

1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2561
http://fad.tsu.ac.th/main/files_sec/311020184848ข้อบังคับ.pdf

2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
http://fad.tsu.ac.th/main/files_sec/1537013737201937พระราชบัญญัติ.pdf