คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา กลับหน้าหลัก
    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
   

 

 

ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ    
ชื่อเต็ม (ไทย)         บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย)          บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     Doctor of Business Administration (Business Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)      D.B.A. (Business Management) 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับบริบท สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตมีสมรรถนะในการวิจัย ใช้วิจัยเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิชาชีพ นำประสบการณ์ที่ได้รับมานำเสนอ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
3. เพื่อสามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ
4. เพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตที่สร้างตัวแบบในการแก้ไขปัญหาในการจัดการทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่น และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีประสบการณ์วิจัยหรือมีผลงานอื่นๆ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แผนการรับนิสิตต่อปีการศึกษา 
ภาคปกติ    5 คน
ภาคพิเศษ    5 คน

เว็บไซต์หลักสูตร : http://www.ecba.tsu.ac.th/dba/