คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา กลับหน้าหลัก
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
   

 

 

ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ                 
ชื่อเต็ม (ไทย)         บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย)          บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     Master of Business Administration Program (Business Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)      M.B.A. (Business Management)  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ และสามารถประยุกต์ในการจัดการธุรกิจได้
3. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะการใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ในการจัดการธุรกิจ
4. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
5. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     แผน ข เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีประสบการณ์ทางธุรกิจหรือประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

แผนการรับนิสิตต่อปีการศึกษา 
ภาคปกติ
แผน ก แบบ ก 2              5 คน
ภาคพิเศษ
แผน ก แบบ ก 2              15 คน  
แผน ข                          40 คน  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลักสำเร็จการศึกษา 
1. นักวิชาการ นักวิจัยด้านการจัดการธุรกิจในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2. นักปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการภาคเอกชนต่าง ๆ
3. ผู้บริหารองค์การภาคธุรกิจและภาครัฐ
4. อาชีพอิสระ 

เว็บไซต์หลักสูตร : http://www.ecba.tsu.ac.th/mba/