คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี กลับหน้าหลัก
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
   

 

 

ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
บธ.บ. (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ)
B.B.A. (Modern Trade and Service Innovation)

เว็บไซต์หลักสูตร : http://www.ecba.tsu.ac.th/mt/

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. หลักสูตร 4 ปี
    ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 2. หลักสูตรเทียบ 
    ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

รายละเอียดหลักสูตร
 1. หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 129 หน่วยกิต 
 2. หลักสูตรเทียบ 
    - ภาคปกติ (เรียน 2 ปี วันจันทร์ – ศุกร์) จำนวน 75 หน่วยกิต 
    - ภาคสมทบ (เรียน 2 ปี วันเสาร์ – อาทิตย์) จำนวน 75 หน่วยกิต

กิจกรรมของหลักสูตร
1. โครงการ Student QA Talk 2 ครั้งที่ 1
2. โครงการ "Modern Trade สัญจร"
3. โครงการ "การจัดการการค้าปลีกร่วมสมัย: นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ" (เดิม:โครงการ ร่วมประชุมวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 4)
4. โครงการ Curriculum QA Talk 1 ครั้งที่ 1
5. โครงการ Curriculum QA Talk 1 ครั้งที่ 2

จุดเด่นของหลักสูตร
1. การออกแบบหลักสูตรมุ่งเน้นความรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะจากปฏิบัติงานจริง (Work-Based Learning: WBL) ในสถานประกอบการ ซึ่งเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติเริ่มจากขอบเขตงานของพนักงานระดับต้น จนถึงระดับผู้จัดการ
2. เนื้อหารายวิชาที่เป็นองค์ความรู้ร่วมสมัย เช่น การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ และการค้าสมัยใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้บริหาร หรือพนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้แก่
   1.1 ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการสาขา 
   1.2 หน่วยงานด้านพัฒนาสินค้า     
   1.3 หน่วยงานคลังสินค้า  
   1.4 หน่วยงานจัดซื้อ
   1.5 หน่วยงานโลจิสติกส์ 
   1.6 หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์และการบริการลูกค้า 
   1.7 ฝ่ายการตลาด 
   1.8 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์

การติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม 
โทรศัพท์ : 086-9651666
E-mail : sanuwat52@gmail.com