คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี กลับหน้าหลัก
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
   

 

 

ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ชื่อเต็ม (ไทย) :      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการและการจัดการ)  
ชื่อย่อ (ไทย)  :      บธ.บ. (การประกอบการและการจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor  of  Business Administration (Entrepreneurship and Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.B.A. (Entrepreneurship and Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.    หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
    สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2.    หลักสูตรเทียบ 4 ปี ภาคปกติ  ภาคสมทบ
    สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า

รูปแบบของหลักสูตร
1. หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
2. หลักสูตรเทียบ 4 ปี ภาคปกติ  ภาคสมทบ
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

กิจกรรมของหลักสูตร
1. การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. การได้รับฝึกอบรม สัมมนา โดยวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการ นักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ในองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง
3. การได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะการใช้ชีวิต การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. การมีส่วนร่วมผลิตผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชน ชุมชนและสังคม ให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยืน
5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ  โดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ของนิสิต ภายใต้การดูแลของสถานประกอบการและคณาจารย์  ได้แก่ โครงการสหกิจศึกษา หรือ โครงการพัฒนาทายาทธุรกิจ

จุดเด่นของหลักสูตร
1. หลักสูตรมีความทันสมัยในธุรกิจอนาคต รองรับเส้นทางอาชีพในยุคดิจิทัล เน้นการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ นักบริหารธุรกิจ และผู้ประกอบการ ทั้งในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ให้มีความรู้ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือ การเป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ ที่มีความสามารถ
* ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม
* วางแผน ตัดสินใจ ใช้วิธีการและเครื่องมือทางการประกอบการและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
* บริหารความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
* รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีการสร้างและพัฒนารายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์ ค้นหาโอกาสและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น
- การสร้างธุรกิจ                  - แผนธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 
- การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    - การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                - การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
- การจัดการนวัตกรรม                - การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
- การจัดการเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ    - การจัดการธุรกิจสีเขียว 
- ระเบียบวิธีวิจัยและปฏิบัติการวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ 
- การประกอบการและการจัดการธุรกิจดิจิทัล, ท่องเที่ยว, การขนส่ง, การกีฬา, อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
3. นิสิตที่เป็นทายาทธุรกิจ สามารถจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองได้

โอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนี้
1. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว SMEs  Startup (ธุรกิจผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจออนไลน์)
2. ผู้บริหาร (สืบทอดธุรกิจครอบครัว)
3. นักวินิจฉัยและพัฒนาธุรกิจ
4. ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ
5. นักบริหารระดับต้น
6. พนักงานสถาบันการเงิน
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน
8. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ระบบคุณภาพ และโลจิสติกส์
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานและธุรการ
14. ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ

เว็บไซต์หลักสูตรhttp://www.ecba.tsu.ac.th/em/