คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี กลับหน้าหลัก
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
   

 

 

ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด                         
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 
Bachelor  of  Business Administration Program in Marketing 

ชื่อเต็ม (ไทย)         บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย)            บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     Bachelor  of  Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)        B.B.A. (Marketing)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 หมวดที่ 3 ข้อ 10 และข้อ 11 (ภาคผนวก ง)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

คำนิยาม
การตลาดเป็นหนึ่งในหน้าที่ในการบริหารจัดการที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุ่นแรงมากขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ ได้พัฒนาแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ทางการตลาดใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักการตลาดที่ทันสมัย มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการตลาด การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นิสิตได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ ทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการทำหน้าที่ด้านการตลาดกับงานในด้านอื่น ๆ ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด การนำเสนอและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเป็นนักการตลาดที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร
1.เน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการตลาดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
2.หลักสูตรมีรายวิชาที่หลากหลายและทันสมัย 4 กลุ่มวิชา คือ 
            1. กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด 
            2. กลุ่มวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
            3. กลุ่มวิชาการตลาดเพื่อธุรกิจฮาลาล 
            4. กลุ่มวิชาการตลาดเพื่อการขายและธุรกิจประกันภัย

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลักสำเร็จการศึกษา
1. งานบริหารการตลาดและวางแผนการตลาด
2. งานวิจัยตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจ
3. งานการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และงานสื่อ
4. งานลูกค้าสัมพันธ์ การบริการลูกค้า และการท่องเที่ยว
5. งานขายและบริหารหน่วยงานขาย
6. งานประกันภัย การเงิน และการธนาคาร
7. ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
8. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เว็บไซต์หลักสูตรhttp://www.ecba.tsu.ac.th/mk/