คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี กลับหน้าหลัก
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   

 

 

ชื่อหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)    
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  Bachelor of Economics
ชื่อเต็ม (ไทย)         เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)            ศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     Bachelor of Economics
ชื่อย่อ (อังกฤษ)        B.Econ.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวดที่ 3 ข้อ 12 (ภาคผนวก ง)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

คำนิยาม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เป็นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
2. ผู้เรียนจะต้องทำงานวิจัยเป็นรายบุคคล เขียนบทความวิจัยและนำเสนอในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติของสถาบันต่างๆ ได้
3. มีการจัดการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ
4. มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลักสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้หลักสำเร็จการศึกษา
1. เศรษฐกร
2.นักวิชาการและนักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วนงานภาครัฐ
4. พนักงานธนาคารและสถาบันทางการเงินของภาครัฐและเอกชน
5. ผู้ประกอบการธุรกิจ อาชีพอิสระ

เว็บไซต์หลักสูตรhttp://www.ecba.tsu.ac.th/ec/
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรttp://www.ecba.tsu.ac.th/ec/main/files_menu/010820184040แผ่นพับ-ศฐ.pdf