คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ระบบงานทะเบียน
ปฏิทินนิสิต
ยื่นคำร้องและตรวจสอบสถานะออนไลน์
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน
วิชาการศึกษาอิสระ(IS)
ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการศึกษา
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือนิสิต
สำหรับสโมสรนิสิต
 
 
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) กลับหน้าหลัก
    สาขาวิชาการตลาด (0701...)
   

ภาคเรียนที่ 1/2566
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2565
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2565
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2565
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2564
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2564
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2564
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2563
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2563
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2563
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2562
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2562
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2562
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2561
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2561
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ข้อมูลเก่า

>> คลิก <<