คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ระบบงานทะเบียน
ปฏิทินนิสิต
ยื่นคำร้องและตรวจสอบสถานะออนไลน์
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน
วิชาการศึกษาอิสระ(IS)
ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการศึกษา
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือนิสิต
สำหรับสโมสรนิสิต
 
 
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) กลับหน้าหลัก
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (0703...)
   

ภาคเรียนที่ 1/2566
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2565
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2565
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2565
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2564
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2564
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2564
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2563
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2563
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2563
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2562
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2562
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2562
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2561
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2561
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2561
>> คลิก <<  ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2560
>> คลิก <<  ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2560
>> คลิก <<  ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2560
>> คลิก <<  ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2559
>> คลิก <<  ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2559
>> คลิก <<  ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2559
>> คลิก <<  ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 3/2558
>> คลิก <<  ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 2/2558
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่ 1/2558 
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่  3/2557
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )

ภาคเรียนที่  2/2557 
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** ) 

ภาคเรียนที่ 1/2557
>> คลิก <<   ( *** เรียงตามรหัสรายวิชา *** )