คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
เว็บไซต์ใหม่
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก
    คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
   
  
อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์
ตำแหน่ง   : รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(ที่ปรึกษา)
   
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
ตำแหน่ง   : ประธานอนุกรรมการ
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการ
  
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการ
  
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการ
  
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการ
  
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการ
  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการ
  อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการ
   
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการและเลขานุการ
  นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
ตำแหน่ง   : อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
  นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม
ตำแหน่ง   : ผู้ช่วยเลขานุการ