คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
เว็บไซต์ใหม่
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก
    คณะกรรมการประจำคณะฯ
   
  
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
ตำแหน่ง   : ประธาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1800
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : dpinit@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์จิราพร คงรอด
ตำแหน่ง  : กรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1825
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : jkongrode@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  :
074-317600 ต่อ 1828
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : jard.vaeo
@gmail.com
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ตำแหน่ง  : กรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1824
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wannaporntsu@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1801,1831
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : nitchakarn156@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
 
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : thanawit_dome@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : saowalak137@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1809
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : cnoknoi@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1827
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : sirada_cu@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
ตำแหน่ง   : คณะกรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1823
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : s_petchmanee@hotmail.co.th
[ ประวัติเพิ่มเติม ]