คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
เว็บไซต์ใหม่
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก
    ผู้บริหารและบุคลากร
   
  
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
ตำแหน่ง  : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1800
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : dpinit@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์จิราพร คงรอด
ตำแหน่ง  : รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1825
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : jkongrode@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
 
อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
ตำแหน่ง  : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1828
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : jard.vaeo@gmail.com
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1824
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wannaporntsu@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1832
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : hasamon@tsu.ac.th
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง  : ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : thanawit_dome@hotmail.com
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
   
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง  : ประธานสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : saowalak137@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ตำแหน่ง  : ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1809
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : cnoknoi@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
  

 

     
อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่
และนวัตกรรมบริการ

ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

[ ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์จิราพร คงรอด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

ประวัติเพิ่มเติม ] 
     
 
รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานหลักสูตร MBA/DBA

ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประวัติเพิ่มเติม ]
รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ประวัติเพิ่มเติม ] 
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ประธาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

[ ประวัติเพิ่มเติม ]
     
ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่
และนวัตกรรมบริการ

[ ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
อาจารย์พงศภัค แซ่เลี่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
[ ประวัติเพิ่มเติม ] 
ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประวัติเพิ่มเติม ]
     
   
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ

ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
หลักสูตร MBA/DBA
ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่
และนวัตกรรมบริการ

ประวัติเพิ่มเติม ]
     
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ศรัณยา อิสรรักษ์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประวัติเพิ่มเติม ] 
     
   
อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ

[ ประวัติเพิ่มเติม ] 
ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ

ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
ประธาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ

[ ประวัติเพิ่มเติม ]
     
ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ

ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาการบัญชี 
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ประวัติเพิ่มเติม ]
     
อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน
ประธาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่
และนวัตกรรมบริการ

ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
หลักสูตร MBA/DBA
ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

ประวัติเพิ่มเติม ]
     
ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
หลักสูตร MBA/DBA
ประวัติเพิ่มเติม ]
ผศ.ดร.อนุวัต สงสม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่
และนวัตกรรมบริการ

ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ

[ ประวัติเพิ่มเติม ]
     
 
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

ประวัติเพิ่มเติม ]
อาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
 
     
     
     

 

   
  นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
ตำแหน่ง  : หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1823
E - Mail   : s_petchmanee@hotmail.co.th
   
  นางธรรญชนก ขนอม
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1815
E - Mail   : nuk_nuk21@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  นางสาวบงกช แก้วคีรี
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1816
E - Mail   : mixer_47@hotmail.com
   
  นางนานีญา โต๊ะเส็น
ตำแหน่ง  : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1817
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : sow_naneeya@hotmail.co.th
   
  นายกมล สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1812
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : kamon2626@hotmail.com
   

 
นายอนุกูล ศรีวรรณ
ตำแหน่ง  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1805
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : anukoon@tsu.ac.th
   
  นางสาวเสาวรส สุดตะนก
ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1805
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : oojoylove@hotmail.com
   
  นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม
ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1807
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : nicha@tsu.ac.th
   
นางศิริจันทร์ ภักดี
ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1826
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : sirichan.p@tsu.ac.th
   

นางสาววาสนา มรรคคงคา
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1807
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wassana.m@tsu.ac.th
   
นางสาวปัญญาพร สันตะโร
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1811
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : baibua.panyaporn@gmail.com
   
นางสาวชนาภัทร คงสี
ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1805
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : mindchanapat23@gmail.com
   
นางสาวอภิสรา อัมพรพงศ์
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1820
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : apissaratsu@gmail.com