คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
เว็บไซต์ใหม่
 
 
ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
    ค่านิยม
   


 

 

ค่านิยม ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ (BEST) 
 

 

 

     B: - Balance management  (สร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม)
     E: - Enthusiasm (ปฏิบัติภารกิจด้วยความกระตือรือร้น)
     S: - Social responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคม)
     T: - Teamwork (ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ)