คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
เว็บไซต์ใหม่
 
 
ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
    คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
   
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ
มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามชื่อย่อของคณะ คือ
ECBA (Economics and Business Administration)

E: - Ethics (มีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม)

C: - Creative (มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)

B: - Bright (มีไหวพริบ ปฏิภาณ และก้าวทันโลก)

            A: - Attitude (มีทัศนคติที่ถูกต้อง)