คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
เว็บไซต์ใหม่
 
 
ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
    ประวัติ
   

 


 

 

 

 


คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ที่เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) ในปี พ.ศ. 2523   และเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชีและสาขาการตลาดแบบหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งในขณะนั้นสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

ต่อมา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้รวมภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน  และจัดตั้งเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 วันที่ 20 กันยายน 2546 ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

กว่า 2 ทศวรรษที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาของคณะ “จัดการดี มีจริยธรรม นำการพัฒนาเศรษฐกิจ”