TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การใช้หลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบสังคมในการบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (MBA) ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขารูปช้าง จ.สงขลา
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการชุมชนหลังสถานีรถไฟสงขลา
หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Financial service marketing


หน้าที่ :