คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ กลับหน้าหลัก