คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลับหน้าหลัก

   
  ชื่อ - สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ตำแหน่ง  : ประธานกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1809
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : cnoknoi@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ตำแหน่ง  : กรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1808
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : orachan_s@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ตำแหน่ง  : กรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ ....
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : wassana@tsu.ac.th
ประวัติเพิ่มเติม ]