คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
 
ภาพกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การใช้หลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบสังคมในการบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การใช้หลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบสังคมในการบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี จ.พัทลุง