คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
 
ภาพกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (MBA) ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขารูปช้าง จ.สงขลา
 
     

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (MBA) ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขารูปช้าง จ.สงขลา เพื่อศึกษาเรียนรู้การจัดการและพัฒนาชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาลของนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (MBA) ประจำปีการศึกษา 2563