คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
 
ภาพกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการชุมชนหลังสถานีรถไฟสงขลา
 
     

วันที่7 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการชุมชนหลังสถานีรถไฟสงขลาด้วยหลักธรรมมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา