คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
 
ภาพกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Financial service marketing
 
     
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Financial service marketing วิทยากรโดย คุณปุชรัสมิ์ บริรักษ์เจริญกิจ ผู้จัดการ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) สาขาหาดใหญ่ (บธ.ม. รุ่น 5 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษา ปร.ด. สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์เชิงวิชาการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ