TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   Event photos  กลับหน้าหลัก
นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
นิสิตเข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ SEED
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์: Royal Thai Consulate-General, Penang, Malaysia
โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์: Malaysian Economy and Culture
โครงการเศรษฐศาสตร์ปัจฉิม
โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์: Social Work
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการนำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561
โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : An Introduction to Social Work
ค่ายเศรษฐศาสตร์พัฒนาอาสาช่วยโรงเรียน 5 ทศวรรษ 61
โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการ French-Mexican-Japanese-Thai socioeconomic and cultural learning
ประชุมความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเทศบาลเมืองสะเดา
โครงการ Czech-Thai socioeconomic and cultural learning
โครงการปฐมนิเทศฝึกงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการปักษ์ใต้บ้านเรา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการรู้เขารู้เราศิลปวัฒนธรรม : ชนเผ่าต่างๆของประเทศใน AEC


หน้าที่ :