คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และจุดเด่นของหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และจุดเด่นของหลักสูตร กลับหน้าหลัก

1.1 ปรัชญา

                 ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.2 ความสำคัญ

     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อชุมชนและสังคม

1.3 วัตถุประสงค์/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (AUN 1)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้

1. ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตสาธารณะ
2. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่การปฎิบัติอย่างเหมาะสม
4. สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

1.4 จุดเด่นของหลักสูตร

1. เน้นการถ่ายทอดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือประสบการณ์วิชาชีพได้ตามความต้องการของผู้เรียนทั้งในและต่างประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยรายบุคคล และนำเสนอบทความวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความเข้มแข็งทางวิชาการ
3. เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญชาวไทยและชาวต่างประเทศ และฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้โปรแกรมที่หลากหลาย
4. มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน