คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และจุดเด่นของหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
แผนการศึกษา กลับหน้าหลัก

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 

วิชาศึกษาทั่วไป

12

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป

12

0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

 

0000111

ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา

3(3-0-6)

0000161

คุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

 

0000122

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

0000151

ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบังคับเลือก

3(3-0-6)

 

0000162

สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต

3(3-0-6)

0000.....

ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ

3(1-6-2)

 

0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

3(3-0-6)

 

วิชาเอก

6

 

 

วิชาเอก

5

0703101

แคลคูลัสสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

 

0703102

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

2(2-0-4)

0703111

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3(3-0-6)

 

0703112

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3(3-0-6)

 

รวมหน่วยกิต

18

 

 

 

รวมหน่วยกิต

17

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 

วิชาศึกษาทั่วไป

6

 

 

วิชาเอก

11

0000.....

ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา

3(……..)

 

0703202

การภาษีอากร

3(3-0-6)

0000.....

ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา

3(……..)

 

0703212

เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง

3(3-0-6)

 

วิชาเอก

14

 

0703222

คณิตเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

0703201

การบัญชีขั้นต้น

3(3-0-6)

 

0703282

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2

2(1-2-3)

0703211

เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง

3(3-0-6)

 

 

วิชาเลือกเสรี

6

0703221

สถิติเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

 

………….

วิชาเลือกเสรี

3(……)

0703281

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1

2(1-2-3)

 

………….

วิชาเลือกเสรี

3(……)

0703283

กฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

 

 

 

 

 

รวมหน่วยกิต

20

 

 

 

รวมหน่วยกิต

17

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 

วิชาเอก

20

 

 

วิชาเอก

20

0703301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

 

0703361

การวิเคราะห์โครงการ

3(3-0-6)

0703321

เศรษฐมิติ

3(3-0-6)

 

0703383

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน

3(2-2-5)

0703381

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3

2(1-2-3)

 

0703391

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

2(1-2-3)

0703382

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ

3(2-2-5)

 

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

 

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

 

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

 

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

 

รวมหน่วยกิต

20

 

 

รวมหน่วยกิต

20

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนฤดูร้อน

หน่วยกิต

 

0703392

การฝึกงาน

3(0-9-0)

 

 

รวมหน่วยกิต

3

 

                 

  

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 

วิชาเอก

12

 

 

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ

3-6

0703441

เศรษฐกิจไทย

3(3-0-6)

 

 

0703492

การปฏิบัติงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

3(0-9-0)

0703491

การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

3(2-2-5)

 

 

0703493

สหกิจศึกษา

6(0-18-0)

0703495

การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

6(0-18-0)*

 

 

0703494

ประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ

6(0-18-0)

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

 

 

 

 

 

0703

วิชาเอกเลือก

3(……..)

 

 

 

 

 

 

รวมหน่วยกิต

12

 

 

รวมหน่วยกิต

3-6

หมายเหตุ: * เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต