คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และจุดเด่นของหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
โครงสร้างหลักสูตร กลับหน้าหลัก

1    หลักสูตร

               หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4  ปี

 

1.1    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า          130   หน่วยกิต

1.2    โครงสร้างหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

30

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

18

หน่วยกิต

     กลุ่มการใช้ภาษา

 

9

หน่วยกิต

     กลุ่มบูรณาการ

 

9

หน่วยกิต

                    วิชาเลือก

 

12

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับเลือก

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

9

หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

94

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

 

14

หน่วยกิต

วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

74

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า

47

หน่วยกิต

วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

27

หน่วยกิต

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

 

6

หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

        6

หน่วยกิต