คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และจุดเด่นของหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลับหน้าหลัก

 

   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง   : ประธานกรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : thanawit_dome@hotmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ตำแหน่ง   : กรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : sutham@tsu.ac.th
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
ตำแหน่ง   : กรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1802,1829
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : dpinit@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  ชื่อ - สกุล : อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ตำแหน่ง   : กรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1802,1829
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : weena.leela@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ
ตำแหน่ง   : กรรมการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1818
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : chul987@gmail.com
[ ประวัติเพิ่มเติม ]
   
  ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ตำแหน่ง   : กรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์  : 074-317600 ต่อ 1803
โทรสาร    : 074-317698
E - Mail   : bussagone@gmail.com
ประวัติเพิ่มเติม ]