คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถาม
 
ติดต่อสอบถาม กลับหน้าหลัก

อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

   คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

   โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1803

 

ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ เลขานุการและกรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

   คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

   โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1803